بررسی تاثیر داروی پلیوم بر سطح ایمنی طیورگوشتی و میزان محافظت حاصل در چالش با ویروس حاد نیوکاسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 موسسه سرم و واکسن سازی رازی

چکیده

صنعت‌طیور یکی از مهمترین منابع تامین پروتئین مورد نیاز جوامع‌بشری به‌شمار می‌رود که همواره با بیماری‌های متعددی دچار چالش می‌شود. برای جلوگیری از آسیب‌های جدی به گله‌های طیور تقویت عملکرد سیستم‌ایمنی آن‌ها نیازی اساسی می‌باشد. داروی‌گیاهی پلیوم که عصاره ریشه گیاه پلارگونیوم‌سیدوییدز است قادر به بهبود و درمان برونشیت‌حاد و علائم آن، سرماخوردگی معمولی و علائم آن، آسم، بیماری‌های ویروسی و باکتریایی و بهبود عملکرد سیستم‌ایمنی بوده است. این مطالعه بر روی تاثیرات پلیوم بر سطح ایمنی، عملکرد رشد، ضریب‌تبدیل‌غذایی در جوجه‌های‌گوشتی می‌باشد. در این مطالعه 100 قطعه جوجه‌گوشتی راس 308 به‌طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند. دوزهای متفاوت پلیوم سه روز قبل و بعد از واکسیناسیون به آب آشامیدنی اضافه شد و در1، 14، 21، 28، 35، 42روزگی، 10پرنده از هر گروه برای خونگیری انتخاب شدند و برای تعیین عیارآنتی‌بادی‌نیوکاسل تست HI انجام گرفت. در سن 35 روزگی جهت چالش، ویروس‌ولوژنیک‌نیوکاسل به هشت پرنده از هر گروه تزریق شد. در این مطالعه پلیوم نتوانست تاثیر چندانی برروی خوراک‌مصرفی، اشتها و ضریب‌تبدیل‌غذایی بگذارد اما پلیوم قادر بود تاثیر معنی‌دار بر بهبود سطح‌ایمنی از هفته‌سوم و وابسته به غلظت مصرفی بگذارد(05/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

evaluation of peliom effects on broilers immunity and its protection against velogenic newcastle disese virus

نویسندگان [English]

  • fatemeh arabsalmani 1
  • Seyedhesamodin Emadichashmi 2
  • saeideh naeimi 3
  • mohammad abdoshah 4
1 faculty of veterinary medicine, semnan, iran
2 Clinical Science ,veterinary faculty, semnan university, semnan, Iran
3 basic sciences of veterinary medicine, faculty of veterinary medicine, semnan university, semnan, iran
4 Razi Vaccine & Serum Research Institute, Agricultural Research, Education & Extension Organization
چکیده [English]

The poultry industry is one of the most important source of protein supply in human societies which is always challenge by various diseases like Newcastle. It is essential to improve immune function to prevent serious damage in poultry herds. Peliom is a herbal medicine, PelargoniumSidoides root extract that is able to cure acutebronchit and symptoms of bronchits, commoncold and symptoms, Asthma, Bactrial and viral disease and improvement of immunue system. This study is, The Effects Of Peliom On Immunity, growth performance, Feed conversion raito in broilers chicks. In this study, 100 Ross308 broilers were randomly divide into five treatment groups. Different dosage of peliom were add to water three days before and after of vaccination and 10 birds from each group selected for blood sampling in order to evalue antibody titrs against Newcastle, HI test were performed in 1,14,21,28,35,42th days. In 35th day Newcastle velogenic virus was injected to eight birds from each group. In this study peliom had no significant effect on food intake, appetite, FCR. after 3th week Peliom (dose-dependent) was able to improve significantly the antibody against Newcastle in some of the treatments studied (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pelargonium‌Sidoides
  • Newcastle
  • Immunity
  • Broiler
  • Peliom