بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های ضد بروسلا در شترهای ذبح شده در کشتارگاه سمنان، ایران

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

2 آموزشکده دامپزشکی

چکیده

خلاصه

بروسلوز یکی از بیماری های دامی است که توسط گونه های باکتری جنس بروسلا ایجاد شده و قابل انتقال به انسان می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع سرمی این بیماری در شترهای ذبح شده در کشتارگاه شهر سمنان، طی یک دوره چهار ماهه در تابستان و اوایل پاییز سال 1393 انجام پذیرفت. جهت ردیابی عفونت بروسلوز در این حیوانات، آزمون های سرم شناسی شامل رزبنگال، رایت و 2-مرکاپتواتانول بر روی تعداد 150 نمونه سرم خون شترهای ذبح شده انجام شد. تعداد 14 نمونه (3/9%) در آزمون رزبنگال مثبت تشخیص داده شده و سپس جهت تعیین عیار پادتن های مربوطه، آزمون های رایت و 2-ME نیز بر روی نمونه های مثبت انجام شده و میزان عیار آنتی بادی های (IgG + IgM) علیه بروسلا در تمام 14 نمونه مشخص شد. ارتباط معنی داری بین نمونه های مثبت و سن و جنس شترهای مورد مطالعه مشاهده نشد. این مطالعه حضور و شیوع بیماری بروسلوز را میان شترهای ذبح شده در کشتارگاه شهر سمنان مشخص نموده و نتایج حاصل، ضرورت به کارگیری برنامه های کنترلی این بیماری را نشان داده و اقدامات نظارتی بایستی مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the sero-prevalence of antibodies against Brucella spp. in slaughtered camels in Semnan abattoir, Iran

نویسندگان [English]

  • H Staji 1
  • S Birgani Farahani 2
1
2
چکیده [English]

Abstract

Brucellosis is a disease of animals caused by Brucella species and is transmissible to humans. This study was undertaken to determine the sero-prevalence of the disease in camels slaughtered in Semnan abattoir during a 4-month period in 2014. To investigate brucellosis in these animals, serological examinations including Rose Bengal Plat Test (RBPT), Wright and 2-ME were performed on 150 camel’s serum samples. Positive results were obtained in 14 (9.3%) camels by RBPT, then, Wright and 2-ME assays were performed to assess the titers of Anti-Brucella Antibodies, respectively. There was no relation observed between the seropositivity and age and sex of the tested animals. The study revealed that the prevalence of Brucellosis among camels slaughtered in Semnan and the results reflect the necessity of control programs and surveillance of the disease needed to be adopted.



 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibodies
  • Brucella spp
  • camel
  • Semnan
  • Iran