فون و فراوانی مگس های حائز اهمیت دامپزشکی خانواده ی موسیده و تعیین ناقلین تلازیازیس در گاوداری های شهرستان ارومیه

نویسندگان

چکیده

خلاصه تلازیازیس گاوی یک بیماری کرمی ناشی از نماتود تلازیا است که توسط مگس های خانواده ی موسیده منتقل می گردد. مطالعه ی حاضر به منظور آگاهی از فون و فراوانی نسبی گونه های حائز اهمیت دامپزشکی متعلق به این خانواده و تعیین ناقلین تلازیازیس در گاوداری های اطراف شهرستان ارومیه در طی سال های 1390 و 1391 انجام گردید. برای صید مگس ها از توری دستی حشره گیری استفاده شد. نمونه ها با استفاده از کلید های تشخیصی شناسایی و مگس های مستعد ناقل گونه های تلازیا بلافاصله تشریح شدند. مجموعاً 2873 مگس از 10 خانواده صید شد که 63 % آنها متعلق به خانواده ی موسیده بودند. از این خانواده 4 جنس و 8 گونه ی حائز اهمیت دامپزشکی، شناسایی شدند که در میان آنها گونه ی موسینا لویدا (اسیمیلیس) برای اولین بار از ایران گزارش گردید. از نظر فراوانی نسبی پس از موسکا دامستیکا (مگس خانگی) (7/33%)، هماتوبیا ایریتانس (6/16%)، موسکا اتومنالیس (9/15%)، استوموکسیس کالسیترانس (5/10%)، موسکا سوربنس (4/9%)، موسینا استابولانس (7/2%)، موسکا کراسیروستریس (5/2%) و موسینا لویدا (8/1%) به ترتیب فون غالب گاوداری های این شهرستان را تشکیل می دهند. گونه های موسکا دامستیکا، موسکا سوربنس، موسکا کراسیروستریس و موسکا اتومنالیس به عنوان ناقلین بالقوه ی تلازیازیس گاوی شناسایی شدند. در تشریح مگس های مذکور آلودگی به لارو گونه های تلازیا مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna and abundance of veterinary important flies of Muscidae (Diptera) and determination of Thelaziasis vectors in cattle farms of Urmia, Iran

نویسندگان [English]

  • Moradi, S.
  • Tavassoli, M.
  • Naem, S.
  • Akbarzadeh, K.
چکیده [English]

AbstractBovine thelaziasis is a round worm infection that is transmitted by muscidae flies. This investigation was carried out to determine fauna and abundance of veterinary important muscidae flies and to identify Thelazia. spp vectors on cattle farms in Urmia region from 2011 to 2012. Flies were collected by sweep net. The flies’ species were identified by identification keys and suspected flies were immediately desiccated for detect Thelazia spp. infection. In this study, totally 2873 adult flies from 10 families were captured. Among these 63% had belonged to Muscidae family. 4 genera and 8 veterinary important species were identified in this family. Out of these flies Muscina levida (assimilis) was reported for the first time from Iran. Considering their relative abundance the following species were found to be respectively the most abundant: Musca domestica (%33/7), Haematobia irritans (%16/6), M. automnalis (%15/9), Stomoxys calcitrans (%10/5), M. sorbens (%9/4), Muscina stabulans (%2/7), M. crassirostris (%2/5), M. levida (%1/8). The potential vectors of Thelazia spp., M. domestica, M. sorbens, M. automnalis and M. crassirostris were also collected. No infection of Thelazia spp. Larva was observed on examined flies’ samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Muscidae
  • Thelazia
  • Muscinalevida (assimilis)
  • Urmia