دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1392 
بررسی دیروفیلاریوزیس در سگ‌های گله استان کرمانشاه در سال1390

صفحه 47-54

سمیه بهلولی اسکویی؛ احسان صادقی؛ امیرحسین هاشمیان؛ سحر غفاری خلیق


میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های شیری شهرستان مشهد

صفحه 55-63

محمد اسد پور؛ غلامرضا رزمی؛ غلامرضا محمدی؛ ابو القاسم نقیبی