دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1392 
بررسی دیروفیلاریوزیس در سگ‌های گله استان کرمانشاه در سال1390

صفحه 47-54

10.22075/jvlr.2017.1236

سمیه بهلولی اسکویی؛ احسان صادقی؛ امیرحسین هاشمیان؛ سحر غفاری خلیق


میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های شیری شهرستان مشهد

صفحه 55-63

10.22075/jvlr.2017.1237

محمد اسد پور؛ غلامرضا رزمی؛ غلامرضا محمدی؛ ابو القاسم نقیبی