بررسی دیروفیلاریوزیس در سگ‌های گله استان کرمانشاه در سال1390

نویسندگان

چکیده

خلاصه دیروفیلاریوزیس یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که عامل آن دیروفیلاریا ایمیتیس، یک انگل نماتود قابل انتقال توسط حشرات با گسترش جهانی بوده و بسیاری از حیوانات اهلی علی‌الخصوص سگ‌ها و گربه ها می‌توانند به عنوان میزبانان اصلی این انگل محسوب شوند. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع دیروفیلاریوزیس در سگ‌های گله استان کرمانشاه و ارتباط بین میزان آلودگی با سن، جنس، نژاد، فصل و انتشار جغرافیایی انگل بود. تعداد 120 قلاده سگ گله به طور تصادفی انتخاب و پس از ثبت سن، جنس، نژاد و منطقه اخذ نمونه مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه های خون اخذ شده به آزمایشگاه ارسال شدند و از نظر حضور میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس به روش گسترش ضخیم خون و روش نات اصلاح شده بررسی گردیدند. از تعداد 120 قلاده سگ مورد آزمایش، در 22 نمونه (3/18% با فاصله اطمینان 3/25% - 4/11%) میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس مشاهده گردید. از 22 نمونه مثبت، 14 نمونه سگ نر، معادل 20% (با فاصله اطمینان 4/29% - 6/10%) جامعه سگ‌های نر مورد مطالعه و8 نمونه سگ ماده، معادل 16% (با فاصله اطمینان 2/26% - 8/5%) سگ‌های ماده مورد آزمایش آلوده گزارش گردید. بیشترین میزان آلودگی در گروه سنی بالای 3 سال و کمترین میزان آلودگی در گروه سنی یک و زیر یک سال مشاهده شد، به نحوی که 25% نمونه های گروه سنی بالای 3 سال ،3/13% نمونه های گروه سنی 1-3 سال و 10% نمونه های گروه سنی یک و زیر یک سال از نظر آلودگی مثبت تشخیص داده شدند. 6/19 % سگ‌های آلوده از نژاد هیبرید و 4/21% سگ‌های آلوده از نژاد بومی بودند. با توجه به نمونه گیری در کلیه فصول سال، بیشترین آلودگی در فصل تابستان با 6/26% و کمترین آلودگی در فصول پاییز و زمستان با 3/13% مشاهده شد. با توجه به تقسیم بندی مناطق نمونه گیری شده، در منطقه شمال و جنوب 3/13%، در منطقه شرق 6/26% و در منطقه غرب 20% ، سگ‌های نمونه گیری شده از نظر آلودگی مثبت تشخیص داده شدند. بین میزان شیوع دیروفیلاریا ایمیتیس با هیچ‌کدام از عوامل مورد بررسی فوق شامل: جنسیت، سن، نژاد، فصل و منطقه مورد بررسی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. با توجه به حضور آلودگی انگل دیروفیلاریا ایمیتیس در استان کرمانشاه و مشترک بودن بیماری با انسان، باید ضمن معدوم نمودن سگ‌های آلوده و استفاده از دارو های ضد انگل جهت پیشگیری و درمان سگ‌های آلوده، انگل فوق را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Shepherd Dog Dirofilariosis in Kermanshah province in 2011-2012

نویسندگان [English]

  • Bohloli Oskoii, S.
  • Sadeghi, E.
  • Hashemian, A.H.
  • Ghaffari Khaligh, S.
چکیده [English]

AbstractDirofilariosis is a zoonotic disease caused by Dirofilaria immitis, a nematode parasite. It can be transmitted by insects and distributed worldwide. Animals such as dog and cat can serve as hosts of the parasite. The aim of this study was the determination of dirofilariosis prevalence and relation between infection with age, gender, strain, season and geographical distribution in the shepherd dogs in Kermanshah province. One hundred and twenty Shepherd dogs selected randomly, the age, gender, breed and the area were recorded, and then the blood samples were taken and sent to the lab. The presence or absence of Dirofilaria immitis microfiler was examined by thick blood smear and modified knott methods.Twenty two out of 120 samples were positive (18.3%, CI: 11.4%-25.3%) in Dirofilaria immitis microfiler. Fourteen male dogs (20%, CI: 10.6%-29.4%) and 8 female dogs (16%, CI: 5.8%-26.2%) were positive. The most infected rate was observed in over three-year age group and the least infected rate was observed in one and under one-year age groups. In this study 25% of the over three-year age group, 13.3% of the one to three-year age group and 10% of the one and under one-year age groups were infected. 19.6% of the infected dogs were hybrids and 21.4% of the infected dogs were indigenous. The most infected rate was seen in the summer (26.6%) and the least infected rate was seen in autumn and winter (13.3%). In different geographical areas of the study, 13.3% of positive samples were related to the north and the south regions, 26.6% to the east region and 20% to the west region. There was no significant difference between the prevalence of dog dirofilariosis with none of the above factors.The presence of Dirofilaria immitis infection among dogs in Kermanshah province and the transmission possibility of the infection to human, for controlling the disease it is suggested that the loafer dogs would have to be obliterated and the effective drugs were used against the parasite in order to prevent and treat the infected ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dirofilaria immitis
  • Shepherd Dog
  • Kermanshah