فهرست مطالب

10.22075/jvlr.2017.1229

چکیده

فهرست مطالب 1شرایط پذیرش و نگارش مقالات 5زیست شناسی ملکولی کلستریدیوم پرفرینجنز با تاکید بر ژن های توکسین اپسیلون و توکسین بتاپیله چیان لنگرودی، ر.21ارزیابی دو آزمایش ساده برای تشخیص آلودگی مدفوع گوساله به کریپتوسپوریدیومچنگیزی، ع.29فون و فراوانی مگس های حائز اهمیت دامپزشکی خانواده ی موسیده و تعیین ناقلین تلازیازیس در گاوداری های شهرستان ارومیهمرادی، ص.، توسلی، م.، نائم، ث.، اکبرزاده، ک.39جداسازی کلستریدیوم پرفرینجنز از برخی طیور گوشتی استان فارس و مطالعه مقاومت داروئی قربانی رنجبری، ع .، اسماریان، ش. ، قربانی رنجبری، ن.، قربانی رنجبری، ز. 47بررسی دیروفیلاریوزیس در سگ‌های گله استان کرمانشاه در سال1390بهلولی اسکویی، س.، صادقی، ا. ، هاشمیان، ا.ح.، غفاری خلیق، س. 55میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های شیری شهرستان مشهداسد پور، م.، رزمی، غ .ر.، محمدی، غ.ر.، نقیبی، ا.65ویژگی‌های ساختار بافتی آپاندیس خرگوش تحت تأثیر سن و جنسفتاحیان دهکردی، ر.، پرچمی، ع.

عنوان مقاله [English]

content

چکیده [English]

contentInstruction to authors 1Molecular biology of Clostridium perfringens focusing on epsilon and beta toxin genes Pilehchian Langroudi, R.5Evaluation of two simple tests for detection of cryptosporidium in calveschangizi, e.21Fauna and abundance of veterinary important flies of Muscidae (Diptera) and determination of Thelaziasis vectors in cattle farms of Urmia, IranMoradi, S., Tavassoli, M.*, Naem, S., Akbarzadeh, K.29Study of drug resistance patterns of separated Clostridium perfringens from broiler in Fars provinceGhorbani-Ranjbry, A. * , Asmarian, Sh., Ghorbani-Ranjbry, N., Ghorbani-Ranjbry, Z.39Study on Shepherd Dog Dirofilariosis in Kermanshah province in 2011-2012Bohloli Oskoii, S., Sadeghi, E., Hashemian, A.H., Ghaffari Khaligh, S.47Prevalence of cryptosporidium spp. infection in dairy calves in Mashhad Asadpour, M. , Razmi, Gh.* , Mohammadi, Gh.3, Naghibi, A. 55Properties of the appendix tissue structure in rabbit influence age and sexFatahian Dehkordi, R.A., Parchami, A. 65