زیست شناسی ملکولی کلستریدیوم پرفرینجنز با تاکید بر ژن های توکسین اپسیلون و توکسین بتا

نویسنده

چکیده

خلاصه کلستریدیوم پرفرینجنز از گروه باسیل های بی هوازی گرم مثبت هاگ زا است که در خاک، رسوبات و سیستم گوارشی انسان و حیوانات زیست می کند و تعداد زیادی توکسین تولید می کند که مسئول ویرولانس آن بوده و بر اساس بیشترین میزان تولید هر یک از توکسین ها به پنج تیپ A، B، C، D، E طبقه بندی می گردد. توکسین های این باکتری از جنس پروتئین بوده و اگزوتوکسین هستند. مطالعات اخیر مشخص کرده اند که هفده نوع اگزوتوکسین توسط کلستریدیوم پرفرینجنز ترشح می شود که چهار توکسین اصلی آن آلفا، بتا، اپسیلون، یوتا و برخی از توکسین های فرعی آن به نام های سیگما، تتا، کاپا، لامبدا، مو، نو، نورآمینیداز (سیالیداز) و انتروتوکسین شناخته می شوند. در سال 1993 نقشه کروموزومی کلستریدیوم پرفرینجنز به عنوان اولین نقشه کروموزومی کلستریدیائی حاوی جزئیات در باکتری های گرم مثبت ترسیم گردید. طی سال های اخیر مطالعات زیادی در سطح ملکولی و ساختار ژنتیکی و چگونگی کلونینگ و بیان ژن های کلستریدیائی، بویژه ژن های اپسیلون و بتا کلستریدیوم پرفرینجنز در ایران و جهان صورت گرفته است که در این مقاله به بیان این مطالعات پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular biology of Clostridium perfringens focusing on epsilon and beta toxin genes

چکیده [English]

AbstractC. perfringens is an anaerobic gram positive spore forming bacterium that lives in soil, sediments and human and animal digestive tracks. This bacterium produces many toxins that are responsible for its virulence and are used for its classification. Based on the toxin production amount, C. perfringens is divided into five types A, B, C, D and E. 17 protein exotoxin is produced by this bacterium which 4 of them are major (alpha, beta, epsilon and Utah), and others are minor toxins (sigma, theta, kappa, lambda, mu, nu, neuraminidase and enterotoxin). In 1993 C. perfringens chromosome was mapped for the first time. This map revealed details of the chromosome. In the recent years lot of studies in the field of Clostridium molecular biology and its DNA recombination has been done around the world and in Iran. This paper is a review of these studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clostridium
  • molecular structure
  • gene
  • toxin
  • recombination