ارزیابی دو آزمایش ساده برای تشخیص آلودگی مدفوع گوساله به کریپتوسپوریدیوم

نویسنده

چکیده

خلاصه به منظور مقایسه دو روش تهیه گسترش از نمونه مدفوع آلوده به کریپتوسپوریدیوم شامل آزمایش فرمل اتر و تهیه گسترش مستقیم، از 53 نمونه مدفوع اخذ شده از گوساله های مثبت به کریپتوسپوریدیوم از گاوداری های شهرستان سمنان، 1 گسترش به روش فرمل اتر و 2 گسترش به صورت مستقیم تهیه گردید. از 53 نمونه تهیه شده به روش فرمل اتر، 42 نمونه مثبت تشخیص داده شد. ولی در نمونه های تهیه شده به روش گسترش مستقیم، حداقل 36 مورد از 53 نمونه تهیه شده مثبت بودند. ولی هنگامی که 2 نمونه گسترش مستقیم تهیه شده از یک نمونه در نظر گرفته می شد، موارد مثبت افزایش یافته و به 46 نمونه می رسید. حساسیت آزمایش مدفوع به روش فرمل اتر 8/82% و 2 نمونه گسترش مستقیم 3/88% تعیین گردید. با توجه به زمان بر بودن و هزینه های مترتبه در آزماش فرمل اتر، منطقی به نظر می رسد که در مطالعات اپیدمیولوژیک، 2 گسترش مستقیم از 2 قسمت متفاوت مدفوع تهیه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of two simple tests for detection of cryptosporidium in calves

نویسنده [English]

  • changizi, e.
چکیده [English]

AbstractIn order to compare the methods of Cryptosporidium infected fecal sample preparation, including direct smear and formol-ether concentration method, we prepared two direct smear and one formol-ether smear from each fecal sample. Out of 53 specimens (infected cows from different animal husbandry of Semnan) in formol-ether smear, 42 samples were positive. But in specimens in direct smear at least 36 were positive. In performing two direct smears, 46 samples were positive. Sensitivity in direct smear was estimated 88.3% and in formol-ether was 82.8%. It seems to be logical that it's better to provide two direct smear from different parts of the feces in epidemiological studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptosporidium
  • Direct smear
  • formol-ether smear
  • Epidemiological studies