جداسازی کلستریدیوم پرفرینجنز از برخی طیور گوشتی استان فارس و مطالعه مقاومت داروئی

نویسندگان

چکیده

خلاصه کلستریدیوم پرفرینجنز باسیل، گرم مثبت، ضخیم وکشیده، به صورت تکی یا دوتایی وبه ندرت زنجیره ای است. باکتریکلستریدیوم پرفرینجنز توکسین زای تیپ A و C باعث تورم روده نکروتیک درطیور گوشتی شده، ازطرفی سبب انتروتوکسمی در انسان می شود. از آنجا که این باکتری می تواند در طیور وانسان سبب آسیب های جدی شود تعیین الگوی مقاومت دارویی این باکتری ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این تحقیق تعیین الگوی مقاومت داروئی کلستریدیوم پرفرینجنز های جداسازی شده از طیورگوشتی می باشد. دراین مطالعه پس از جداسازی 22 جدایه کلستریدیوم پرفرینجنز ازگله های گوشتی استان فارس آزمایش آنتی بیوگرام به روش استاندارد Kirby _ Baurer انجام یافت. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS17 مورد ارزیابی آماری قرارگرفت. تمامی 22 جدایه کلستریدیوم پرفرینجنز در این بررسی نسبت به پنی سیلین، ونکومایسین و کلرامفنیکل حساسیتی از81.3 درصد تا 88.2 درصد را داشتند؛ درحالی که به ترکیبات ضدباکتریایی تتراسایکلین، لینکومایسین، نئومایسین سولفات مقاومت دارویی از71 درصد تا 85 درصد را نشان دادند. همچنین مشخص گردید تمامی جدایه ها به بیش از یک ترکیب ضد باکتریایی مقاومت نشان می دهند. ازطرفی بین جدایه های مقاوم به دارو با جدایه های حساس اختلاف آماری معناداری وجود داشت ( P≤0.05). با توجه به مقاومت داروئی بالای کلستریدیوم پرفرینجنز های جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین، لینکومایسین، نئومایسین سولفات، قبل از تجویزآنتی بیوتیک، انجام آزمایش آنتی بیوگرام الزامی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of drug resistance patterns of separated Clostridium perfringens from broiler in Fars province

نویسندگان [English]

  • Ghorbani-Ranjbry, A.
  • Asmarian, Sh.
  • Ghorbani-Ranjbry, N.
چکیده [English]

AbstractClostridium perfringens is a thick, gram positive and long bacteria (basil) that is seen in single or double. It is rarely like chain. Type C and D toxins of Clostridium cause necrotic enteritis in broiler. It is also cause enteric toxin in human. The aim of this study was to determine drug resistance patterns of separated Clostridium perfringens in broiler. Antibiogram test was performed after separation of 22 strains of Clostridium perfringens from broiler of Fars province and sensitivity to penicillin, chloramphenicol and vancomycin was recorded. Results were analyzed by using statistical software SPSS17. In this research, sensitivity in all 22 isolates of Clostridium perfringens to penicillin, vancomycin and chloramphenicol was 81.3 percent to 88.2 percent, while in the other antibacterial compounds such as tetracycline, lincomycin, neomycin sulfate resistance showed a 71% to 85%. Furthermore, all isolates showed resistance to more than one anti-bacterial compound. Also there was statistically significant difference (P ≤ 0.05) between susceptible isolates and resistant isolates. According to drug resistance of Clostridium perfringens isolates to antibiotics tetracycline, lincomycin, neomycin sulfate before antibiotic prescription, antibiogram tests are required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clostridium perfringens
  • antibiotic resistance
  • antibiotics
  • broiler