بررسی میزان شیوع سارکوسیستوزیس در گاومیش های کشتاری شهرستان خوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع سارکوسیستیس در گاومیشهای کشتاری در کشتارگاه خوی بوده و با بکارگیری روش هضمی به اجرا درآمد. در طی ماههای فروردین تا شهریور سال 1396 تعداد 102 لاشه گاومیش به منظور وجود ماکروکیست با مشاهده چشمی مورد بررسی قرار گرفت. سپس از هر یک از لاشه‌ها بر اساس سن، جنس و عضله آلوده در گروه‌های مختلفی طبقه بندی گردیدند و نمونه گیری انجام گرفت. در ازمایشگاه نمونه ها به قطعات دو- سه میلیمتری تقسیم و جهت وجود احتمالی ماکروکیست مورد مشاهده قرار گرفتند. سپس نمونه ها به روش هضمی نیز مورد ازمایش قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد 10 راس گاومیش نر از 39 راس، ( 64 /25 % ) و16 راس گاومیش ماده از63 راس (40/25%) به میکروکیست سارکوسیستیس الوده بودند. هیچ ماکروکیستی در گاومیش‌ها مشاهده نشد. این بررسی نشان داد که روش هضمی بهتر از روش مشاهده ای در تشخیص الودگی گاومیش به سارکوسیستیس می باشد .
تحلیل داده ها بیانگر وجود اختلاف معنادار آماری بین میزان آلودگی در رده های سنی مختلف بود و میزان عفونت با افزایش سن بیشتر می شود ( (P<0.05 در حالیکه میزان آلودگی مستقل از جنس بود و اختلاف معناداری بین میزان آلودگی جنس‌های مختلف وجود نداشت) (P>0.05اما اختلاف آماری معنی‌داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف به ویژه عضله اسکلتی وجود داشت (P<0.05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of the prevalence of sarcosystis in slaughtered buffaloes of khoy city.

نویسندگان [English]

  • Nagi Sobhanverdi 1
  • Sohrab Rasouli 2
1 Department of Pathobiology, veterinary faculty, Islamic Azad University
2
چکیده [English]

This study aims to determine the incidence of Sarcocystis sp. Infection in slaughtered Buffaloes in the abattoir of Khoy, Iran by digestive method. From March to September 2017,102 slaughtered Buffaloes were investigated for the presence of Macroscopic Sarcocystis by direct observation. Then from each of investigated carcass was classified into groups of age, sex and infected muscle tissue and sampling was done. In the laboratory, the samples were sectioned into 2-3 mm slices and carefully observed for probable macroscopic cysts. The samples were observed using a digestion method. The study showed that out of 39 male buffaloes, 10 (25.64%) and out of 63 female buffaloes, 16 (25.40%) were positive in terms of infection. No macrocysts were observed in buffaloes. This study showed that the digestion method is better than the observational method in the diagnosis of buffaloes. The data analysis indicated that there is a statistically significant difference between age groups, and the infection rate increased with age (P<0.05). The infection rate was independent of sex, and the difference between males and females was not significant (P>0.05). Also, there was a significant difference between prevalence of Sarcocystis infection in different examined muscles, especially in skeletal muscle (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarcocystis
  • Digestive method
  • Macrocyst
  • Khoy
  • Buffalo