بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز موضعی فیبرین غنی از پلاکت در جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان

2 دانش‌آموخته‌ی دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه سمنان

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه سمنان

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز فیبرین غنی از پلاکت موضعی(PRF) در محل برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش بوده است. در این مطالعه تعداد 20 سر خرگوش سفید نیوزیلندی تحت جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور (FHO) قرار گرفتند. سپس در گروه درمانی محل برش با PRF خودی پر گردید. حیوانات در بازه-های زمانی دو و چهار هفتگی آرام‌کشی شده و استخوان فمور از ناحیه‌ی راسی به طول 2 سانتی متر همراه با بافت‌های ترمیمی اطراف ناحیه جدا شد و پس از تهیه‌ی مقاطع میکروسکوپی، نمونه‌ها با هماتوکسیلین-ائوزین و ماسون تری کروم رنگ آمیزی شدند. در ادامه در کلیه‌ی نمونه‌ها با استفاده از اسکن‌هایی با بزرگ‌نمایی 50 برابر، میزان تشکیل بافت‌های جوانه گوشتی، غضروف و استخوان و میزان تشکیل این بافت‌ها نسبت به هم محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که در گروه درمان شده با PRF، نسبت تشکیل بافت‌های غضروفی و استخوانی به بافت جوانه‌ی گوشتی در مقایسه با گروه کنترل بطور معناداری بیشتر بوده است که نشانگر سرعت بیشتر ترمیم در ناحیه‌ی آسیب دیده است. همچنین در گروه درمانی، تشکیل بافت‌های غضروف و استخوان در روند ترمیم از نظم بیشتری برخوردار بود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از فیبرین غنی از پلاکت توانسته است باعث تسریع در روند ترمیم بافت استخوانی بریده شده در راس استخوان فمور در خرگوش گردد. در نتیجه به نظر می‌رسد بتوان روش استفاده از PRF را به عنوان یک روش درمانی جهت تسریع در ترمیم استخوان در این موارد پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological evaluation of topical autologous platelet-rich fibrin in femoral head and neck ostectomy in rabbits

نویسندگان [English]

  • HamidReza Moslemi 1
  • koushyar Goldouzan 2
  • abbas Javaheri Vayeghan 3
  • Mahmood Ahmadi-hamedani 4
1 Semnan
2 Graduated from faculty of veterinary medicine, semnan university, semnan, Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University Semnan. Iran
4 Department of clinical sciences, faculty of veterinary medicine, semnan university, semnan. Iran.
چکیده [English]

This study was to evaluate the histopathological changes following topical administration of PRF in femoral head and neck ostectomy (FHO) in rabbits. 20 New Zealand white rabbits underwent FHO. In the treated group, surgical site filled with PRF. After two and four weeks, all animals were euthanised and femur was cut approximately 2 cm far from the head of femur. For microscopic study, some slides were prepared from samples through serial sectioning and were stained with H&E and Mason Trichrome. Qualitative changes such as granulation tissues, cartilage and bone formation and their timeliness, thickness of collagen fibers and cellular changes and differences were observed and noted. Average occupancy level of each tissue and their ratio to whole surface of sample and to each other in two groups were calculated and compared. The results of this study shows that in PRF treated group, ratio of cartilage tissue formation to granulation tissue as well as formation of bone to granulation tissue is significantly more than these parameters in control group. This result indicates to faster healing on the damaged area in treated group. Also in this Group cartilage and bone tissues formation in the healing process was more orderly. The results indicate that the use of PRF has been able to accelerate healing of bone tissue that is cut at the head of the rabbit’s femur. So it seems that the use of PRF as a treatment protocol to accelerate the healing period of bone tissue in these cases could be suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PRF
  • FHO
  • Rabbit