بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز موضعی فیبرین غنی از پلاکت در جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه سمنان

2 سمنان

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه سمنان

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز فیبرین غنی از پلاکت موضعی(PRF) در محل برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش بوده است. در این مطالعه تعداد 20 سر خرگوش سفید نیوزیلندی تحت جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور (FHO) قرار گرفتند. سپس در گروه درمانی محل برش با PRF خودی پر گردید. حیوانات در بازه­های زمانی دو و چهار هفتگی آرام­کشی شده و استخوان فمور از ناحیه­ی راسی به طول 2 سانتی متر همراه با بافت‌های ترمیمی اطراف ناحیه جدا شد و پس از تهیه­ی مقاطع میکروسکوپی، نمونه­ها با هماتوکسیلین-ائوزین و ماسون تری کروم رنگ آمیزی شدند. در ادامه در کلیه­ی نمونه­ها میزان تشکیل بافت­های جوانه گوشتی، غضروف و استخوان مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که در گروه درمان شده با PRF، نسبت تشکیل بافت­های غضروفی و استخوانی به بافت جوانه­ی گوشتی در مقایسه با گروه کنترل بطور معناداری بیشتر بوده است که نشانگر سرعت بیشتر ترمیم در ناحیه­ی آسیب دیده است. همچنین در گروه درمانی، تشکیل بافت­های غضروف و استخوان در روند ترمیم از نظم بیشتری برخوردار بود. نتایج  این تحقیق نشان می­دهد که استفاده از فیبرین غنی از پلاکت می­تواند باعث تسریع در روند ترمیم بافت استخوانی بریده شده در راس استخوان فمور در خرگوش گردد. در نتیجه به نظر می­رسد بتوان روش استفاده از PRF را به عنوان یک روش درمانی جهت تسریع در ترمیم استخوان در این موارد پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological evaluation of topical autologous platelet-rich fibrin in femoral head and neck ostectomy in rabbits

نویسندگان [English]

  • koushyar Goldouzan 1
  • HamidReza Moslemi 2
  • abbas Javaheri Vayeghan 3
  • Mahmood Ahmadi-hamedani 4
1 Graduated from faculty of veterinary medicine, semnan university, semnan, Iran
2 Semnan
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University Semnan. Iran
4 Department of clinical sciences, faculty of veterinary medicine, semnan university, semnan. Iran.
چکیده [English]

This study evaluated the histopathological changes following topical administration of PRF in femoral head and neck ostectomy (FHO) in rabbits. 20 New Zealand white rabbits underwent FHO. In the treated group, surgical site filled with PRF. After two and four weeks, all animals were euthanised and femur with the repair tissues around it was cut approximately 2 cm far from the head of femur. For microscopic study, some slides were prepared from samples through serial sectioning and were stained with H&E and Mason Trichrome. Qualitative changes such as granulation tissues, cartilage and bone formation were observed and noted. The results of this study shows that in PRF treated group, ratio of cartilage tissue formation to granulation tissue as well as formation of bone to granulation tissue is significantly more than these parameters in control group. This result indicates to faster healing on the damaged area in treated group. Also in this Group cartilage and bone tissues formation in the healing process was more orderly. The results indicate that the use of PRF has been able to accelerate healing of bone tissue that is cut at the head of the rabbit’s femur. So it seems that the use of PRF as a treatment protocol to accelerate the healing period of bone tissue in these cases could be suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platelet-rich fibrin
  • femoral head and neck ostectomy
  • Rabbit