بررسی آلودگی گله های طیور گوشتی اطراف قائمشهر به سالمونلا ها : تعیین سروتیپ و الگوی آن ها به مقاومت دارویی

نویسندگان

دانشیار گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

  خلاصه سالمونلا باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه (Entrobacteriaceae) و عامل بیماری سالمونلوز می باشد. این باکتری یکی از مهمترین عوامل بیماریزای مشترک انسان و دام است که در سراسر جهان گسترش دارد. هدف از این مطالعه جدا سازی سالمونلا از گله های گوشتی شهرستان قائمشهر و حومه، تعیین سروتیپ و تعیین الگوی مقاومت دارویی سالمونلاهای جدا شده بود. تعداد 2280 نمونه از مدفوع تازه دفع شده جوجه های گوشتی به طور تصادفی از گله های مختلف جمع آوری شد. پس از مخلوط نمودن هر 10 نمونه، تمامی نمونه ها بر اساس روش های استاندارد برای جداسازی سالمونلا کشت داده شدند. تعیین سروتیپ بر اساس روش استاندارد آگلوتیناسیون روی لام جهت تشخیص پادگن های O و H صورت گرفت. آنتی سرم های پلی والان A تا D و مونو والان های Hgm، HL، H6، H2، O12، O9، O5، O4، O2 مورد استفاده قرار گرفتند. روش استاندارد دیسک دیفوزیون برای تعیین حساسیت جدای ها نسبت به 30 عامل ضد میکروبی انجام گردید. از مجموع 2280 نمونه ( 228 نمونه مخلوط شده ) تعداد 30 جدایه سالمونلا بدست آمد. بر اساس نتایج آزمایشات سرمی، 28 مورد از جدایه ها به گروه سرمی C و 2 مورد از جدایه ها به گروه سرمی D (سروتیپ Enteritidis) تعلق داشتند. همه ی نمونه های جدا شده به Levofloxacin و Fosbac حساسیت کامل داشتند و بیشترین میزان مقاومت دارویی نیز نسبت به ترکیبات Streptomycin، Furazolidone، Nalidixic acid، Tetracycline و Lincospectine مشاهده شد. در بین جدایه های سالمونلا، وقوع مقاومت چندگانه بسیار شایع بود به طوری که آن ها حداقل به 2 و حداکثر به 17 دارو مقاوم بودند و 29 الگوی مقاومت دارویی شناسایی شد. نتایج این مطالعه، آلودگی طیور گوشتی منطقه قائمشهر به سالمونلا و وقوع مقاومت ضد میکروبی در بین جدایه ها را نشان داد. این یافته ها برای صنعت طیور ایران دارای اهمیت و از نقطه نظر بهداشت عمومی نیز مورد توجه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Salmonella spp. in broiler farms around Ghaemshahr: Determination of serotypes and their drugs resistance

نویسندگان [English]

  • Eram, N
  • Peighambari, S.M
  • Yazdani, A
چکیده [English]

Abstract
Salmonella spp. is Gram-negative bacteria and belongs to entrobacteriaceae family. Salmonella spp. is one of the most important zoonotic agents with worldwide distribution. The aims of this study were to isolate Salmonella from poultry farms around Ghaemshahr city, identify the serotypes, and determine the drug resistance patterns of the isolated Salmonella spp. A total number of 2280 samples were randomly collected from freshly dropped feces of broiler chickens in different flocks. Each 10 samples were pooled and processed for Salmonella isolation according to the standard procedures. Serotyping was performed by slide agglutination test to determine the O and H antigens of the isolates. The antigens included A to D polyvalent, and O2, O4, O5, O9, O12, H2, H6, HL, Hgm monovalent antisera. Antimicrobial susceptibility of the isolates against 30 antimicrobial agents was determined by using standard disk diffusion method. Out of 2280 samples (228 pooled-samples), 30 Salmonella isolates were recovered. Serotyping revealed that two isolates were Salmonella spp. enteritidis and 28 isolates belonged to serogroup C. All 30 Salmonella isolates were susceptible to levofloxacin and Fosbac. Also, the highest resistances were related to streptomycin, furazolidone, nalidixic acid, tetracycline, and lincospectin. Multi-resistance to drugs was common among the Salmonella isolates and ranged between 2 to 17. There were 29 resistance patterns. The results of this study showed the presence of Salmonella spp. infection among broiler chickens in Ghaemshar regions and the occurrence of antimicrobials resistance among the isolates. These findings are important for Iranian poultry industry and of concern to public health. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella spp. Serogroup
  • Serotype
  • Drugs resistance
  • Broiler chickens
  • Ghaemshahr
  • Iran