اولین گزارش در باره تشخیص میازیس در لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در ایران

نویسندگان

چکیده

خلاصه لاک پشت مهمیزدار Testudo graeca گونه در معرض خطر انقراض با پراکندگی وسیع است. در این بررسی یک لاک پشت از یکی از باغ وحش های تهران به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده شد که دارای زخم های نکروتیک و عفونی در ناحیه انتهایی لاک و در قسمت قاعده دم بود. پس از انجام آزمایش های دقیق تر تعدادی لارو مگس (L1 تا L3) مشاهده شد و با استفاده از کلیدهای تشخیص و بررسی روزنه های تنفسی قدامی و خلفی و اسکلت سفالوفارنژیال نوزاد های جدا شده میاز مگس کالیفورا ویسینا تشخیص داده شدند. با آن که در کشورهای دیگر گزارش هایی به چشم می خورد اما گزارش مستندی از بروز میاز ناشی از مگس کالیفورا در لاک پشت در ایران وجود ندارد.باتوجه به عوارض پاتولوژیک میازیس همانند تحریک، ناراحتی، سوزش و با توجه به نقش ناقل بودن خانواده کالیفوریده در انتقال اجرام پاتوژن، کنترل و پیشگیری آن باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first report of Myiasis in Testudo graeca in Iran

چکیده [English]

AbstractTestudo graeca or spur-thighed tortoise is one of the most widespread and endangered species of tortoises. In this survey, a tortoise with necrotic ulcers on distal part of shell and basal part of tail had been referred to parasitology laboratory of faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, from a zoo in Tehran, Iran. After more examinations, a number of larves (L1 to L3) were observed. In regard to taxonomic keys and the anterior and posterior respiratory spiracles and cephalopharyngeal skeleton, infection with Calliphora vicina myiasis was distinguished. Although there are several reports of Calliphora myiasis in tortoises in other countries, there is no authentic report in Iran. Control and prevention of myiasis is needful and indispensable in regard to its pathogenic symptoms such as stimulation, distressing, irritation, weight loosing and also its role as vectors in transmission of pathogens. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myiasis
  • Calliphora vicina
  • Testudo graeca
  • Iran