دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آذر 1390 
کاربرد روش‌های زیست مولکولی در تشخیص کرم‌ها و آلودگی‌های کرمی ایران

صفحه 81-90

10.22075/jvlr.2017.831

فاطمه جالوسیان؛ بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ محمد رضا سلیمی بجستانی


اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی

صفحه 109-116

10.22075/jvlr.2017.834

ناهید یادگار؛ مهران جواهری بابلی؛ امیر ستاری؛ امیر پرویز سلاطی


بهینه سازی آزمایش های ارزیابی اسپرم های منجمد گاو

صفحه 135-145

10.22075/jvlr.2017.837

قدرت الله محمدی؛ حامد مهدیون؛ سعد گورانی نژاد؛ غلامحسین خواجه؛ محمد مشکورزاده