روش تولید و سنجش نیمه صنعتی آفلاتوکسین در محیط کشت برنج

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند ، بیرجند، ایران.

چکیده

خلاصهآفلاتوکسینB1یکی از مهمترین سموم قارچ آسپرژیلوس فلاووساست که غذا و علوفه را آلوده می­کند. هدف از اجرای این مطالعه تولید و سنجش میزان آفلاتوکسین تولید شده بر روی محیط­ کشت برنج جهت اجرای مطالعات تحقیقاتی می­باشد. در مطالعات برون تنی­، سویه­ مرجع قارچ­ آسپرژیلوس فلاووس (Aspergillus flavus)تهیه شده از مرکز کلکسیون قارچ ها و باکتری های سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران PTCC NO : 5004 (IR111) ­( در محیط کشت (PDA)­ Potato dextrose agar تکثیر شد. قارچ تکثیر شده سپس به محیط کشت برنج جهت تولید آفلاتوکسینB1 منتقل گردید. نتایج حاصل نشان داد که اصلی ترین عامل محیطی مؤثر بر تولید آفلاتوکسین­B1 در محیط­ کشت برنج دمای محیط و شرایط انکوباسیون (میزان نور محیط)می­باشد. همچنین، تولید آفلاتوکسین تحت شرایط رطوبتی یکسان در محیطی تاریک با دمای oC 24 به بیشترین میزان ممکن خواهد رسید. در حالی که بدترین شرایط محیطی برای تولید آفلاتوکسین، محیطی روشن با دمای oC 40 تشخیص داده شد. در این پژوهش مشخص گردید که دما و نور عوامل مؤثری در تولید آفلاتوکسین به شمار می­روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semi-industrial methods of production and measurement of aflatoxin in rice media

نویسندگان [English]

  • Fani makki, O
  • Afzali, N
  • Omidi, A
  • Mohammadi, H.R
چکیده [English]

AbstractAflatoxin B1 (AFB1) is one of the most important fungal toxins that can contaminate food and feed. The purpose of this study was to evaluate different methods of measurement and production of AF on the rice media for the implementation in the research studies. Reference strains of Aspergillus flavus obtained from fungi collection of the Centre of Scientific and Industrial Research Organization in Iran (PTCC NO: 5004 (IR111)) proliferate on Potato dextrose agar (PDA) medium and used for in vitro studies. Also, growing fungus was transferred to the rice media for production of AFB1. The results showed that the major environmental factors affecting production of AFB1 in rice cultivation are temperature and incubation conditions (ambient light level). In addition, aflatoxin production under the same humidity conditions in the dark environment with temperature of 24oC reaches to the greatest possible extent. In contrast, the worst circumstances to produce AF, were detected a bright environment with temperature of 40oC. The study revealed that temperature and light are main factors in the production of AF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin B1
  • rice media
  • Environmental conditions
  • cancer