بررسی تأثیرغلظت های متفاوت H2O2 و تأثیر فاکتور دما بر کاهش سالمونلا بر روی پوست مرغ

نویسندگان

چکیده

خلاصه آب اکسیژنه (H2O2) یکی از باکتری کش های قوی است که می تواند در حذف عوامل باکتریایی لاشه طیور مؤثر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضدباکتری غلظت های متفاوت H2O2 در کنترل سالمونلا در لاشه های طیور کشتار شده و بررسی اثر دماهای متفاوت بر کارآیی این ماده است. ابتدا 100 میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری بر روی نمونه های پوست مرغ قرار داده شد. به طور جداگانه نمونه ها در رقت های متفاوت آب اکسیژنه 2/0% ، 5/0% ، 1% ، 2% ، 3% به مدت 20 ثانیه قرار داده شدند و با تهیه رقت های متفاوت، شمارش سالمونلا صورت پذیرفت. سپس اثر رقت 2/0 درصد آب اکسیژنه در دماهای متفاوت 20، 25، 30، 35 و 40 درجه بررسی گردید. رقت 2/0% آب اکسیژنه به صورت معنی داری (05/0 >P) باعث log 85/0 کاهش در تعداد سلول های سالمونلا گردید. افزایش غلظت آب اکسیژنه به شکل خطی باعث کاهش لگاریتمی تعداد باکتری تا حدود log 5 شد. در بررسی های حسی نمونه های پوست های تیمارشده با غلظت 2و 3 درصد اندکی رنگ پریدگی مشاهده شد. محلول 2/0 درصد آب اکسیژنه در دمای 20 درجه سانتیگراد باعث 92/0 Log کاهش در تعداد باکتری شد و افزایش دمای محلول به 25، 30، 35 و 40 درجه سانتیگراد به ترتیب باعث 17/1، 58/1 ، 61/1 و 69/1 Log کاهش در تعداد باکتری گردید. نتایج فوق بیانگر این مطلب است که می توان از اثرات مضاعف ترکیبی غلظت های کم H2O2 و حرارت جهت کاهش بار میکروبی طیور کشتار شده بهره برد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different concentration of H2O2 under different temperature on decontamination of salmonella on chicken skin

چکیده [English]

AbstractHydrogen peroxide (H2O2) is a powerful oxidizing agent and could be used in microbial decontamination of chicken carcasses. In this study bactericidal effect of different concentrations of H2O2 in combination with temperature on decontamination of salmonella on broiler skins was studied. 100 µl of bacterial suspension was placed on skin samples, and separately were exposed to 0.2, 0.5, 1, 2 and 3% H2O2 solutions and colony counts were made. Based on the results, the bactericidal effect of 0.2% H2O2 in different temperatures (20, 25, 30, 35 and 40° C) was also studied. Data showed that 0.2% H2O2 significantly (P ≤ 0.05) reduced viable count by 0.85 Log in compared to the water control. Higher concentrations of H2O2 in linear shape were reduced to near 5 logs in viable counts of the bacterium. In sensory assays, samples treated with 2 and 3% H2O2 had a little bite bleached appearance. In subsequent study, H2O2 (0.2%) in 20° C made 0.92 Log reduction in viable counts. In higher temperature (25. 30, 35 and 40° C), this amount was increased to 1.17, 1.58, 1.61 and 1.69 Log reductions respectively. It was concluded that H2O2 could be used in low concentration and in combination with heat treatment for bacterial decontamination of broiler carcasses in abattoirs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • H2O2
  • Salmonella
  • chicken skin
  • Decontamination