دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تابستان 1390 
3. بررسی تغییرات پاتولوژیک اندومتر در میش های نابارور

صفحه 5-11

فرهنگ ساسانی؛ امید علی نکوئی جهرمی؛ هوتن زنگنه پور


8. تعیین فراوانی باکتری های وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در مدفوع گاو در شهر کرمان

صفحه 53-60

محمد خلیلی؛ شهلا منصوری؛ ملیحه افضلی؛ محمد رضا محمد آبادی