مطالعات اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی پیرامون تدوین برنامه استراتژیک مبارزه با بیماری طاعون گاوی به عنوان یک بیماری بازپدید

نویسندگان

چکیده

خلاصهتهیه برنامه های استراتژیک یکی از ابزارهای بسیار مهم در مدیریت سلامت برای پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بیماری ها محسوب می شود، به طوری که از آن می توان برای تدوین برنامه های راهبردی بیماری ها بخصوص بیماری های نوپدید و بازپدید استفاده کرد. بیماری طاعون گاوی یکی از بیماری-های مهم ویروسی در دام است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، ریشه کن شده و یا در مرحله ریشه کنی است. این بیماری بویژه از نظر شیوع دوباره با توجه به وضعیت نامناسب در بعضی از کشورها به عنوان یک بیماری بازپدید حائز اهمیت است. لذا تدوین یک برنامه استراتژیک برای مقابله با این بیماری ضروری به نظر می رسد.در این پژوهش ضمن انجام مطالعات لازم و بررسی های اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی بیماری و استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان مربوط، راهکارهایی برای تداوم وضعیت عاری بودن از بیماری طاعون گاوی و جلوگیری از ظهور مجدد آن در کشور، ارائه شده است. به این ترتیب که اطلاعات لازم در زمینه بیماری طاعون گاوی و برنامه های ریشه کنی این بیماری، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ماتریس SWOT استفاده و در نهایت برنامه استراتژیک این بیماری در قالب راهکارهای لازم جهت تداوم عاری بودن از بیماری ارائه شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic and laboratory study on strategic plane of Rinderpest as recurrent disease

چکیده [English]

AbstractPlanning of Strategic Programs is important in Health management for prevention, control and eradication of diseases. So, strategic programs can be used in planning of strategic plane for diseases especially recurrent and new current diseases. Rinderpest is one of the most important viral diseases. Rinderpest is a contagious disease in cow and buffalo and has eradicated in most of countries in the world such as Iran. Rinderpest is important as a recurrent disease, because of bad health situation in some countries. So, strategic plane is very useful for control and eradication of this disease. This study was performed for planning of strategic program for Rinderpest by epidemiologic and pathologic study for continuance of eradication and prevention of recurrence of the Rinderpest in Iran. In this study information was collected from different studies and analyzed by SWOT matrix. Finally, many prescriptions for continuance of the Rinderpest eradication in Iran as strategic plane, was compiled. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rinderpest
  • Recurrent disease
  • SWOT
  • Strategic plane