بررسی آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند در کشتارگاه تبریز، استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

خلاصهلینگواتولاسراتا، یک انگل شبه بندپاست که در دسته پنتاستومیدا قرار دارد. انگل بالغ در قسمت های فوقانی دستگاه تنفس سگ و لارو آن در محوطه شکمی علفخواران نظیر گوسفند آلودگی ایجاد می کند. این مطالعه از بهار 1388 لغایت زمستان 1388 به منظور بررسی میزان شیوع نوچهلینگواتولاسراتا در 420 رأس گوسفند کشتار شده در کشتارگاه تبریز انجام پذیرفت. غدد لنفاوی و کبد دام های مذکور به طور ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه در عقده های لنفاوی مزانتریک 162 رأس گوسفند (57/38 درصد)، عقده های لنفاوی مدیاستنال 43 رأس (23/10 درصد) و در کبد 3 رأس (71/0 درصد) گوسفند نوچه لینگواتولاسراتا مشاهده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با بالا رفتن سن، افزایش معنی داری در میزان آلودگی مشاهده می شود (05/0>P)، همچنین میزان آلودگی در عقده های لنفاوی با رنگ تیره به طور معنی داری نسبت به عقده های لنفاوی با رنگ طبیعی بیشتر بود (05/0>P). میزان آلودگی در فصل پاییز نسبت به سایر فصول بیشتر بود، ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of Linguatula serrata infection in sheep in Tabriz abattoir, East Azarbaijan Province

چکیده [English]

AbstractLinguatula serrata is an aberrant arthropod of the class Pentastomida. The adult parasite is found in the nasopharynx of canids. The larval form occurs in the mesenteric lymph nodes of herbivores including sheep in which it develops to the infective nymphal stage. This study was carried out from April 2009 to march 2010 to evaluate the infection rate of Linguatula serrata in 420 sheep which have been slaughtered in Tabriz abattoir. Samples of lymph nodes and livers were examined macroscopically and microscopically. Mesenteric lymph nodes of 162 sheep (38.57%), mediastinal lymph nodes of 43 sheep (10.23%) and livers of 4 sheep (0.71%) were infected with Linguatula serrata nymphs. Results showed that the infection rate increased with ageing (P0.05). Human can be infected through consumption of raw or under-cooked liver and visceral organs of sheep, hence the importance of inspection at slaughter houses needs to be emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguatula serrata
  • Mesenteric and Mediastinal nodes
  • Sheep
  • Abattoir