تعیین فراوانی باکتری های وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در مدفوع گاو در شهر کرمان

نویسندگان

چکیده

خلاصهاشریشیاکلی تولیدکننده توکسین مشابه شیگا (STEC) (وروتوکسیژنیک) در سال های اخیر به عنوان مهمترین گروه از پاتوژن های مواد غذایی مطرح شده است. اصلی ترین جایگاه این باکتری ها در طبیعت، روده گاو است که از این طریق سبب آلوده شدن مواد غذایی با منشاء گاو می شود. هدف از انجام این مطالعه جداسازی و تشخیص فراوانی سویه های STEC با روش کشت اختصاصی و multiplex PCR در مدفوع گاوهای شهر کرمان بود.در این مطالعه تعداد 142 نمونه مدفوع گاو از کشتارگاه کرمان جمع آوری شد و پس از غنی سازی در محیط(mTSB (modified Tripticase Soy Broth جدایه های اشریشیاکلی از نظر ژن های بیماریزایی stx1,2 با روش M –PCR ارزیابی شدند.با انجام آزمایش های فوق یک جدایه (%7/0) STEC O157 حامل ژن stx2 و یک جدایه (%7/0) O157 E. coli غیر توکسیژنیک از نمونه های مدفوع گاو جدا شد؛ همچنین با انجام روش d M –PCR بر روی تمامی مدفوع غنی شده در محیط m-TSB، 5 نمونه (%5/3) STEC non – O157 تشخیص داده شد.نتایج این مطالعه نشان می دهد که در ناحیه جغرافیایی مورد بررسی، سروتیپ های غیر O157 وروتوکسیژنیک نسبت به سروتیپ O157 وروتوکسیژنیک غالب تر است. بنابراین جهت شناسایی سویه های وروتوکسیژنیک در این منطقه، روش های باکتریولوژیک که تنها اساس آنها تکیه بر خصوصیات بیوشیمیایی سروتیپ O157 است، برای تشخیص سروتییپ O157 کافی نبوده و برای شناسایی سویه های وروتوکسیژنیک به روش های مولکولی مانند M–PCR نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of frequency of verotoxigenic Escherichia coli isolated from bovine feces in Kerman

چکیده [English]

AbstractNowadays, Shiga- like toxin – producing Escherichia coli (STEC), verotoxin – producing E. coli (VTEC), are the most important emerged group of food borne pathogens. Cattle, especially young animals, have been implicated as a principal reservoir of STEC. Foods of bovine origin are the major of the infection. The aim of this study was to genotype the O157 VTEC from bovine feces in Kerman city.A total of 142 cattle’s fecal samples were collected from Kerman’s abattoir. All samples were Grew in m TSB and were plated on chrom agar O157, phenol red agar base with sorbitol, and cultured on differential medium for diagnostic of E. coli. The isolates suspicions to O157 were typed with monoclonal antibody again serotype O157. These isolates and feces samples grown in m TSB, were also tested with M-PCR for detection of stx1, 2 genes. One VTEC O157 (0.7%) carrying stx2 and one non- verotoxigenic E. coli O157 (0.7%) were isolated from feces, also five VTEC strains belong to serotypes other than O157 (3.5%) (two isolates carrying stx1, 2 and three samples carrying stx1 ) were separated from feces which grown in m TSB using d M-PCR. The results of this study showed that the frequency of total of STEC is 3.5% and serotypes other than O157 have higher prevalence. Therefore for the identification of enterohemorrhagic serotypes, bacteriological tests are not satisfactory and molecular tests such as M-PCR are needed for the identification of all serotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E. coli
  • M-PCR
  • Bovine feces
  • STEC
  • Kerman