فهرست مطالب

10.22075/jvlr.2017.820

چکیده

    فهرست مطالب      شرایط پذیرش و نگارش مقالات     1     بررسی تغییرات پاتولوژیک اندومتر در میش های نابارور   ساسانی، ف . ، نکوئی جهرمی، ا . ع . ، زنگنه پور، ه .     5     بررسی چندشکلی ژن FecB در بزهای نجدی و بومی استان خوزستان با روش PCR-RFLP   محمدی، ق . ، عالی محمودی، م .     13     مطالعات اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی پیرامون تدوین برنامه استراتژیک مبارزه با بیماری طاعون گاوی به عنوان یک بیماری بازپدید   سلیمانی، س . ، ورشویی، ح،ر . ، هدایتی، ز . ، طالب شوشتری، ع . ، حاجی زاده، ا .     21     بررسی تأثیرغلظت های متفاوت H2O2 و تأثیر فاکتور دما بر کاهش سالمونلا بر روی پوست مرغ   مکتبی، س . ، خندان، ص . ، درخشان، ل .     33     تشخیص آلودگی ژیاردیایی و کریپتوسپوریدیائی آب هویج و آب طالبی شهر شیراز و ارتباط آن با برخی شاخص های بهداشتی   رضوی، س، م . ، فرجانی کیش، ق . ، بهرامی، س .     43     تعیین فراوانی باکتری های وروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در مدفوع گاو در شهر کرمان   خلیلی، م . ، منصوری، ش . ، افضلی، م . ، محمدآبادی، م .     53     ارزیابی فعالیت و سطح سرمی آنزیم ‌ های کبدی و آهن در گاوهای مبتلا به تیلریوز در استان گلستان   رنجبر بهادری، ش . ، آنه محمدزاده، ی .     61     بررسی آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند در کشتارگاه تبریز، استان آذربایجان شرقی   میرزایی دهقی، م . ، عسگری نژاد، ح . ، رضایی سقین سر، ه .    69