بررسی تغییرات پاتولوژیک اندومتر در میش های نابارور

نویسندگان

چکیده

خلاصهدر مطالعه حاضر دستگاه تناسلی 13 رأس میش که غالباً از نژاد قزل سافلک بوده و به علت ناباروری به گروه آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع داده شده بودند، از نظر ضایعات ماکروسکوپیک بررسی و پس از اخذ نمونه هایی از اندومتر آنها، مورد بررسی میکروسکوپیک قرار گرفتند.در بررسی های ماکروسکوپیک، اندومتر، بویژه رأس کارانکول ها، ظاهری تیره تا سیاه رنگ داشت (84/53% موارد) که به ملانوز منتسب گردید. در تخمدان ها و مجاری فالوپ ضایعه قابل توجهی مشاهده نشد. در بررسی های میکروسکوپیک، 8 مورد (5/61%) مبتلا به اندومتریت مزمن تشخیص داده شد. تجمع پلاسماسل ها و لمفوسیت ها بارزترین نشانه هایی بود که در این نمونه ها یافت شد. در 1/46% موارد فیبروز اطراف غده ای مشاهده شد که نیمی از آنها توأم با فیبروز اندومتر نیز بود.شاخص ترین ضایعه هیستوپاتولوژیک مشاهده شده در نمونه های مورد بررسی، اندومتریت مزمن بود که در راستای مطالعات متعدد صورت گرفته در این زمینه، به دست آمد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological changes of Endometrium in Infertile Ewes

چکیده [English]

AbstractIn this study, genital system of 13 suffolk infertile ewes were referred to department of veterinary pathology, faculty of veterinary medicine, the university of Tehran .The tissue specimens were checked for macroscopic lesions and fixed in 10% of buffered formalin. In microscopic examination of endometrium, especially apex of cruncles, showed melanosis in 53.84% of cases. Weren’t seen any lesion in ovaries and fallopian tubes. In microscopic examination in 8 cases (61.5%), chronic endometritis with infiltration by lymphocytes and plasmacells was the most important lesion. In 46.1% of cases, periglandular fibrosis was observed that 50% of them were accompanied by endometrial interstitial fibrosis.The most important finding was chronic endometritis which confirms the results of other researches. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • Ewe
  • Histopathology
  • Endometritis