ارزیابی فعالیت و سطح سرمی آنزیم‌های کبدی و آهن در گاوهای مبتلا به تیلریوز در استان گلستان

نویسندگان

چکیده

خلاصههدف از بررسی حاضر، مطالعه فعالیت و سطح سرمی آنزیم‌های کبدی شامل آسپارتات ترانس آمیناز (AST)، آلانین ترانس آمیناز (ALT)، آلکالاین فسفاتاز (ALP) و میزان آهن موجود در سرم خونی گاوهای مبتلا به تیلریوز در استان گلستان است. بدین منظور نمونه خونی از تعداد 60 رأس گاو مبتلا به تیلریوز و همچنین 60 رأس گاو غیرآلوده و به ظاهر سالم از شهرهای مختلف استان گلستان (گرگان، گنبدکاووس، آق قلا، گمیشان، بندر ترکمن و آزادشهر) تهیه شد و تشخیص قطعی آلودگی به تیلریوز با مطالعه گسترش های خونی رنگ آمیزی شده، انجام گرفت. سپس مقادیر آنزیم های کبدی ذکرشده و آهن موجود در سرم های جداشده با استفاده از کیت های آزمایشگاهی بررسی و نتایج به دست آمده با استفاده از روش های آماری با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقادیر برخی از آنزیم های کبدی شامل آسپارتات ترانس آمیناز (AST) و آلکالاین فسفاتاز (ALP) و همچنین آهن موجود در سرم دام های مبتلا به تیلریوز به طور معنی داری نسبت به دام های به ظاهر سالم بیشتر است؛ درصورتی که میزان آنزیم کبدی آلانین ترانس آمیناز (ALT) اختلاف معنی داری را در دو گروه حیوان مورد مطالعه نشان نداد. بنابراین نتایج حاصل، حاکی از آن است که آسیب های کبدی ناشی از آلودگی به تیلریوز به همراه همولیز شدید، در ایجاد بیماریزایی تک یاخته مذکور نقش مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of activity and serum levels of hepatic enzymes and Iron in cattle infected with Theileria in Golestan province

چکیده [English]

AbstractObjective of this survey was study on activity and serum levels of hepatic enzymes including: aspartate amino transferase (AST), alanine amino transferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), and Iron in infected cattle with Theileria in Golestan province. A total of 120 blood samples (60 infected and 60 non-infected cattle to Theileria annulata) were collected from different cities of Golestan province (including: Gorgan, Gonbade Kavoos, Agh Ghala, Gomishan, Bandare Torkaman & Azad Shahr) and were studied for protozoa after staining. Also rate of hepatic enzymes and iron were estimated with commercial kits and results were compared with statistical analysis.Results showed that levels of some of hepatic enzymes including: aspartate amino transferase (AST), alkaline phosphatase (ALP) and Iron in infected cattle were more than control group, significantly. But, there was no significant difference in level of alanine amino transferase (ALT) in infected and non-infected animals. Our findings showed that hepatic lesions and anemia have important roles in pathogenesis of theileriosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theileria annulata
  • Theileriosis
  • Hepatic enzymes
  • Golestan province
  • Cattle