بررسی چندشکلی ژن FecB در بزهای نجدی و بومی استان خوزستان با روشPCR-RFLP

نویسندگان

چکیده

خلاصه: ایران یکی از مهمترین مراکز پرورش بز و گوسفند است. بزهای نجدی و بومی استان خوزستان از جمله بزهای چندقلوزای کشور هستند که میزان چندقلوزایی در بین آنها به ترتیب 46 و 20 درصد است. بررسی ها نشان می دهد که جهش ژن بورولا، یکی از ژن های بزرگ و تأثیرگذار بر میزان تخمک گذاری و چندقلوزایی است. هدف از این مطالعه بررسی وجود جهش ژن بورولا در بزهای نجدی و بومی استان خوزستان است؛ بدین منظور از 100 رأس بز با سابقه چندقلوزایی (50 رأس نجدی و 50 رأس بومی) خونگیری به عمل آمد و DNA خون آنها با روش اصلاح شده نمکی استخراج و با استفاده از ژل آگارز ارزیابی شد. جایگاه جهش ژن FecB با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، تکثیر یافت و محصولات به دست آمده (190 جفت باز) به وسیله ژل آگارز 2% بررسی شدند. پس از هضم محصولات PCR با آنزیم AvaII، چندشکلی ژن FecB بررسی گردید. در افراد هموزیگوس باندهای 160 و 30 جفت بازی مشاهده می شود، درحالی که در حاملین هتروزیگوت باندهای 190، 160 و 30 جفت بازی دیده می شود ولی اگر جهش ژن در گله نباشد فقط باندهای 190 جفت بازی مشاهده خواهد شد. براساس نتایج به دست آمده تنها باندهای 190 جفت بازی در گله های مورد مطالعه دیده شد؛ بنابراین چند شکلی ژن FecB در بزهای نجدی و بومی استان خوزستان وجود ندارد و تنها آلل موجود در این جمعیت ها از نوع هموزیگوت غالب و همه نمونه ها دارای ژنوتیپ ++ می باشند. در نتیجه عامل چندقلوزایی در بزهای نجدی و بومی استان خوزستان نمی تواند ژن FecB باشد، به همین دلیل، مطالعات گسترد ه تری برای ارزیابی ژن های موثر بر چندقلوزایی و تعیین ژنوتیپ آنها نیاز است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Polymorphism of FecB gene in Najdi and native goats of Khouzestan province by PCR-RFLP

چکیده [English]

AbstractIran is one of the importanct centers for breeding sheep and goats.Najdi and native goats in Khouzestan province are one of those Iranian goats which have litter size and their average litter sizes are 46 and 26 percent respectively. It is reported that Booroola gene has additive for litter size and ovulation rate in goats. In this study 100 blood samples were collected of Najdi (50 goat) and Native goats (50 goats). DNA of blood samples was extracted by modified salting out method. The DNA was evaluated by spectrophotometer and agarose gel. Site of mutation was amplified using specific primers and PCR product (190 bp bands) was determined by agarose gel electrophoresis, and then the products PCR were digested with AvaII enzyme. The homozygous carrier goats with FecB mutation (BB) have a 160 bp and 30 bp bands, the noncarriers (++) have a 190 bp bands, whereas heterozygotes (B+) have 160, 30 and 190 bp bands. Results ِdid not show any polymorphism for FecB gene in khouzestanian goats. All of goats were wild type (++) so mutation of FecB gene is not cause of prolificacy in khouzestanian goats. Further research is required to evaluate fecundity gene and genotyping of khouzestanian goats. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Najdi and native goats
  • FecB mutation
  • Polymorphism gene
  • RFLP