بررسی ارتباط میان هورمون های تیروئیدی،برخی آنزیم های آنتی اکسیدان و عناصر کمیاب سرم خون گوسفند های نژاد مهربان

نویسندگان

چکیده

 خلاصه  عناصر کمیاب به میزان کم در بدن یافت می شوند، اما برای فعالیت سیستم های آنزیمی موثر در فرآیندهای متابولیکی ضروری می باشند. هورمون های تیروئیدی به عنوان تنظیم کننده های مهم متابولیسم می توانند تحت تاثیر تغییرات عناصر کمیاب و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان قرار گیرند. بدین منظور ارتباط احتمالی میان آنزیم های آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز SOD و گلوتاتیون پراکسیداز GPX ، هورمون های تیروئیدی و عناصر کمیاب در 100 راس گوسفند خشک یک شکم زایش غیر آبستن از نژاد مهربان بررسی گردید. پس از خونگیری از ورید وداج و جدا سازی سرم، هورمون های تیروئیدی شامل تیروکسین( T4 )، تری یدوتیرونین( T3 ) ، عناصر کمیاب شامل سلنیم، مس، روی، منگنز و آهن و فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز اندازه گیری شدند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین غلظت سرمی منگنز و هورمون T4 (01/0 p ≤ 260/0 r = ) و میزان مس وآهن سرم(01/0 p £ 224/0 r = ) همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. بدین معنی که با افزایش غلظت هورمون T4 غلظت منگنز سرم نیز افزایش می یابد. همچنین با افزایش میزان مس سطح سرمی آهن افزایش می یابد. همبستگی منفی معنی داری میان آنزیم GPX و هورمون T3 (05/0 < p 201/0- r = ) مشاهده شد. به این معنی که با افزایش هورمون T3 ، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز( GPX )کاهش می یابد. همبستگی های معنی دار مشاهده شده میان میزان برخی عناصر کمیاب و هورمون های تیروئیدی می تواند به دلیل نقش کلیدی عناصر کمیاب در فعالیت آنزیم های متابولیکی باشد. افزون بر این، افزایش هورمون T3 همراه با کاهش فعالیت آنزیم GPX می تواند عاملی برای افزایش پراکسیداسیون چربی ها باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between thyroid hormones, some antioxidant enzymes and trace elements in blood serum of Mehraban sheep

نویسندگان [English]

  • Saeed Nazifi
  • Ali Aghar Pilevarian
  • Jafar Jalaei
چکیده [English]

  Abstract   Trace elements are found at low concentrations in body but they play a key role in various metabolic processes. Trace elements as well as antioxidants may affect the action of thyroid hormones, an important regulator of metabolism. The aim of this study was to determine the possible interrelationship among the activities of antioxidant enzymes (superoxide dismutase and glutathione peroxidase), serum concentrations thyroid hormones and trace elements. This work was performed on 100 non pregnant Mehraban sheep during dry period. Blood samples were collected from jagular vein and the concentrations of thyroid hormones (thyroxine, triiodothyronine), trace elements (selenium, copper, zinc, manganese, iron) and antioxidant enzymes (SOD, GPX) were measured in their sera using conventional laboratory methods. The relation between various parameters was examined using Pearson and Correlation Test. There was a significant positive correlation between serum concentrations of manganese and T4 (P≤ 0.01 r =0.26). There was also a positive correlation between levels of serum copper and iron (P £ 0.01 r =0.224). In contrast, a significant negative correlation (P £ 0.05 r = - 0.201) was observed between GPX and T3. This may indicate that an elevation in the serum concentration of T3 hormone simultaneously decreases the level of GPX. In the current study, a significant correlation was shown between the changes of the concentration of trace elements and thyroid hormones. This could be resulted from the key role of such substances in the activities of metabolism enzymes. Moreover, increase in T3 hormone was accompanied with a decrease in the activity of GPX enzyme, which can be regarded as a factor related to a higher fat peroxidantes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Thyroid hormones
  • Superoxide dismutase
  • Glutathione peroxidase
  • Trace elements
  • Serum
  • Mehraban sheep