بررسی تغییرات میزان کلسیم سرم خون در گله های گاو اطراف شهرستان کرمان

نویسندگان

چکیده

  خلاصه  مطالعه حاضر به منظور بررسی دامنه تغییرات غلظت کلسیم سرم خون گاوهای گاوداری های اطراف شهرستان کرمان انجام شده است. نمونه های سرم خون از 200 راس گاو سالم از گاوداری های مختلف شهرستان کرمان در طول یک سال جمع آوری و میزان کلسیم سرم خون اندازه گیری گردید. مقایسه میزان کلسیم خون گاوها در فصول مختلف نشان داد که میانگین غلظت کلسیم خون در فصول سرد و مرطوب (پاییز و زمستان) در مقایسه با فصول گرم و خشک (بهار و تابستان) به صورت معنی داری کمتر است. مقایسه میانگین غلظت کلسیم سرم خون دام ها با جیره های متفاوت نشان داد که این میانگین در گاوهای تغذیه شده با جیره های فقیر از نظر کلسیم در مقایسه با گاوهای تغذیه شده با جیره های غنی از کلسیم، به طور معنی داری کمتر است. مطالعه حاضر نشان داد که میانگین غلظت کلسیم خون در گاوهای با سن بالاتر کمتر از جوانتر ها بود. تحقیق حاضر نشان می دهد که جنسیت بر میانگین غلظت کلسیم سرم خون تاثیری ندارد ولی با کاهش کلسیم جیره و کاهش حرارت و افزایش رطوبت در فصول مختلف و افزایش سن، میانگین کلسیم سرم خون در محدوده معینی کاهش می یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of serum calcium concentration in cattle of Kerman suburbs flocks.

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Mozaffari
  • Motahareh Khoshkam
  • Maryam Talebian
چکیده [English]

  Abstract   This study was conducted to evaluate the calcium concentration of serum in dairy cattle of Kerman suburb flocks. Sera were collected from 200 healthy cattle of dairy farms in Kerman city and serum calcium concentration was measured. Mean serum calcium concentration decreased significantly (p≤0.05) in wet and cold seasons in comparison with dry and hot seasons in healthy animals. Also cattle with poor calcium diet had low serum calcium concentration. This study revealed that, serum calcium concentration decreased in aged group and the decline in aged animals was higher than young animals. Gender differences did not affect serum calcium concentration. In conclusion, season, diet and age are contributing factors on serum calcium concentration in cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Kerman
  • Cattle
  • Calcium
  • Blood