بررسی میزان کادمیوم شیر خام گاو با استنفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی در مناطق مختلف ایران

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   در طول خرداد ماه تا مهر ماه 1388 در مجموع 109 نمونه شیر کامل از 12 مرکز جمع­آوری شیر از نقاط مختلف ایران شامل اصفهان، تبریز، سنندج، تهران، یزد، شیراز، قم، اهواز، یاسوج، مشهد، رشت و کرمان جمع­آوری شد و با استفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی کوره مورد آزمایش قرار گرفت. میانگین درصد بازیافت روش آزمون در غل ظ ت‌های 10، 20، 30 و 40 نانو گرم در میلی لیتر 8/1 84/93 درصد بود. میانگین و انحراف معیار غلظت کادمیوم در 109 نمونه شیر بررسی شده به ترتیب 0059/0 و 0033/0 میلی­گرم در لیتر به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد میانگین غلظت کادمیوم در نمونه‌های شیر خام پایین‌تر از حداکثر حد مجاز کدکس می‌باشد، اگرچه غلظت کادمیوم در 17/9 درصد از نمونه‌ها بالاتر از حداکثر مجاز کدکس (01/0میلی گرم در لیتر) بود. غلظت کادمیوم در نمونه شیرهای آزمایش شده اختلاف آماری معنی­داری را بین شهرهای مختلف نشان داد (00/0 = P ). نمونه‌ها در چهار منطقه از ایران شامل تهران، اصفهان، اهواز و قم غلظت‌های بالاتر را نشان داد و لذا توجه و مطالعات بیشتری را می‌طلبد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Cadmium level in cow's raw milk from different regions of Iran

چکیده [English]

  Abstract: During June to October 2009, 109 raw whole milk were collected from milk tankers arriving at 12 dairy plants in different Iranian regions contain Isfahan, Tabriz, Sanandaj, Tehran, Yazd, Shiraz, Ghom, Ahvaz, Yazd, Mashhad, Rasht, and Kerman and analyzed by the graphite furnace atomic absorption spectrometry. The mean recovery of the analytical method at 10, 20, 30 and 40 ng/ml was 93.84 ±1.8%. The mean level and standard deviation of cadmium obtained from 109 samples was 0.0059 mg/l and a 0.0033mg/l, respectively. The results of this study showed that the mean concretion of cadmium in raw milk samples was lower than the maximum permitted level in Codex, although cadmium concentration of samples 9.17% was higher than the maximum permitted level in Codex (0.01mg/l). Significant differences in the cadmium concentration were observed between milk samples analyzed in different cities (P= 0.00). Four sets of the samples, for Tehran, Isfahan, Ahvaz and Ghom seemed to show a higher level of contamination and need for further studies.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milk
  • Cadmium
  • Heavy metals
  • Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry