بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی پرمصرف ترین گونه های نعناع در نواحی دریای خزر، ایران

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان-ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان-ایران

3 دانشجوی دکترای دامپزشکی (D.V.M) ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان-ایران

چکیده

خلاصه
نعناع سبز و خالواش دو گونه ی شناخته شده از خانواده نعناعیان ( لابیاتا) جزو پرمصرف ترین گونه های این خانواده در نواحی دریای خزر هستند  و به طور گسترده ای در غذا، طب سنتی و مواد داروئی مورد استفاده قرار می گیرند. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره های آبی برگ نعناع سبز و خالواش انجام شد. از روش جوشاندن گیاهان ذکر شده در آب برای تهیه عصاره های آبی استفاده شد. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC)  این دو عصاره در غلظت های مختلف (16 _1.5 mg/ml )، به روش ماکرودایلوشن تعیین گردید و اثر آنتی اکسیدانی این گیاهان با دو روش سنجش قدرت احیاکنندگی و تعیین ظرفیت فنولی تام سنجیده شد. نتایج نشان داد که عصاره آبی این گیاهان از نظر وجود ترکیبات فنولی غنی بوده و عصاره نعناع سبز با دارا بودن توتال فنول 0.39± 2.77 میلی گرم گالیک اسید به ازای هر گرم گیاه خشک و قدرت احیاکنندگی با IC50 = 0.05± 0.004 میلی گرم در هر گرم گیاه خشک، اثر آنتی اکسیدانی بیشتری را نسبت به عصاره خالواش (با توتال فنول0.2 ± 0.06  میلی گرم گالیک اسید به ازای هر گرم گیاه خشک و قدرت احیاکنندگی با 0.14 ± 0.009 IC50= میلی گرم در هر گرم گیاه خشک) از خود نشان داد (p<0.001). همچنین این دو گیاه اثر ضد باکتریایی خوبی را بر روی دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلای در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند بدین صورت که MIC نعناع سبز و خالواش در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 10.5 و 14 و در مقابل اشرشیا کلای  12 و 10.5mg/ml بود. با توجه به نتایج می توان بیان کرد که عصاره های آبی این دو گیاه دارای قدرت آنتی اکسیدانی در مقابل سیستم های اکسیداتیو هستند. علاوه بر این، می توان از آنها به عنوان منابع قابل دسترس و طبیعی آنتی بیوتیکی در مقابل باکتری های بیماریزا به خصوص با منشاء غذایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس واشرشیا کلای استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antioxidant and antimicrobial effects of different mints, the most widely used in Caspian Sea areas, Iran

نویسندگان [English]

 • Ashkan Jebelli Javan 1
 • Mahmood Ahmadi Hamedani 2
 • Mahsan Bayani 3
 • Kobra Keykhosravy 3
 • Zahra Abdollahi 3
 • Zahra Alijanpoor 3
 • Mansooreh Kanani 1
چکیده [English]

Abstract
Mentha spicata and Mentha pulegium are well known species which widely applied in Caspian Sea areas as food and medicine of various drugs. The aim of this study was to investigate antibacterial and antioxidant capacity of aqueous extract of M. spicata and M. pulegium. The Hot Water Extraction (HWE) method was used in this experimental study. Minimal inhibitory concentrations (MIC) and minimal bacteriocidal Concentration (MBC) of aqueous extract of M. spicata and M. pulegium were determined by macrodilution method with using different concentrations of the extracts (1.5_16 mg/ml), in addition, the antioxidant activity was determined by total phenol and reducing power assay.
The aqueous extract of M. pulegium and M. spicata were rich in phenols. In this regard, M. spicata extract showed a phenol content and reducing power ability, (2.77 ±0.39 mg GAE/g DW and IC50 = 0.05 ± 0.004 mg /g DW, respectively) more than M. pulegium aqueous extract (0.2 ± 0.06 mg GAE/g DW and IC50 = 0.14 ± 0.009 mg/g DW respectively) (p<0.001). In vitro investigation of both extracts of these plants showed the antibacterial properties against the Staphylococcus aureus and Escherichia coli. MICs of M. spicata and M. pulegium extract against S. aureus were 10.5 and 14 mg/ml and against E. coli were 12 and 10.5 mg/ml, respectively. Based on these results, it is clearly indicated that aqueous extracts of M. spicata and M. puleguim have noticeable in vitro antioxidant ability against various oxidative systems; moreover, these extracts can be used as an accessible source of natural antibacterial, against bacterial pathogens especially food poisoning pathogens such as S. aureus and E. coli.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mentha spicata
 • Mentha pulegium
 • Antimicrobial Activity
 • Antioxidant Ability
 • Staphylococcus aureus
 • Escherichia coli