اثر سولفات مس و فرمالین بر پارامترهای خونی ماهی بنی

نویسندگان

چکیده

خلاصه در این مطالعه تغییرات پارامترهای خونی 160 ماهی بنی Barbus sharpeyi یک هفته پس از تماس با غلظت های 75/1، 33/2،5/3،73/4و57/8 ppm فرمالدهید و 5/0، 1، 2، 5 و 10 ppm سولفات مس در مقایسه با گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. در تیمار سولفات مس تعداد گلبول های قرمز و سفید، درصد لنفوسیت ها و مونوسیت ها، هماتوکریت و هموگلوبین با افزایش غلظت سولفات مس یک روند کاهشی نشان داد، در حالی که درصد نوتروفیل ها، میانگین حجم گلبول های قرمز و میانگین غلظت هموگلوبین روند افزایشی داشت (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Copper sulfate and formalin on hematological parameters of Barbus sharpeyi

چکیده [English]

AbstractIn the present study, hematological responses in 160 Barbus sharpeyi (Bennie) after one week exposure to 1.75, 2.33, 3.5, 4.37 and 8.75 ppm of formaldehyde and 0.5, 1, 2, 5 and 10 ppm of copper sulfate (CS) in comparison with control group was evaluated. In copper sulfate treatment, RBC and WBC number, Lymphocytes% and monocytes%, Hematocrit and Hemoglobin (Hb) decreased after exposure to higher concentrations while Neutrophils%, mean cell volume and mean cell hemoglobin concentration, increased in higher concentrations (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper sulfate
  • Formalin
  • Hematologic parameters
  • Barbus sharpeyi
  • Khouzestan
  • Iran