تاثیر القای زایمان بر قطر دو طرفه سر در خوکچه هندی با استفاده از روش اولتراسونوگرافی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 234-234

10.22075/jvlr.2018.3713

سارا طیبان


بررسی میزان آلودگی گوسفندان(نژاد مهربان) به لینگواتولا سراتا درکشتارگاه همدان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 206-206

جمال قره خانی1، عباس گرامی صادقیان2، جهانگیر عبدی3


گزارش یک مورد هرمافرودیت کاذب نر در بز، گرمسار

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 235-235

10.22075/jvlr.2018.3714

کیوان جمشیدی


تاثیرات درمانی شیر شتر: مروری نظاممند بر مشاهدات انسانی و حیوانی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 235-235

10.22075/jvlr.2018.3715

علی اشرفیان


مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 207-207

محمد یخچالی1 ، صلاح مرادی2* ، فرهاد میرانی2


بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی شیر خام شتر در شهر سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 235-235

10.22075/jvlr.2018.3716

فرشته عرب


گزارش کارسینوم سلولهای بازال در پوست یک گربه ی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 207-207

دکتر فرهنگ ساسانی1، دکتر فریبا خاکی2، دکتر سارا شکرپور2


تعیین مقادیر فاکتور های بیوشیمیایی خون در شتر های دوکوهانه به روش Reference Value Advisor

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 236-236

10.22075/jvlr.2018.3717

پدرام کاظمی نژاد


میزان آلودگی و ضایعات آسیب شناسی برخی عقده های لنفاوی ناشی از نوچه لینگواتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 208-208

حسین نورانی1، حمیدرضا عزیزی1، عبدالله مرادی پردنجانی 2؛ سید حسین هاشمی باباحیدری2


آلرژی در حیوانات و انسان: درماتیت آتوپیک

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 236-236

10.22075/jvlr.2018.3718

محمد کریمی؛ امیررضا سلمانی؛ حسام اسکافیان


بررسی مقررات ایمنی زیستی در آزمایشگاه های صنعتی کشور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 208-208

مجتبی رجبیان1*، پدرام معیری2، محمدحسن ناجی زاده3


بررسی شیوع آلودگیهای کرمی در کشتارگاههای صنعتی استان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 237-237

10.22075/jvlr.2018.3719

سیده فاطمه عمادی


لزوم پیاده سازی استاندارد 17025 در آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی کشور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 209-209

جمال قره خانی*1، معصومه زندیه2، بدرالزمان صادقی2، سمیرا ملکی2


تولید گوشت شتر و کیفیت آن: مقاله مروری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 237-237

10.22075/jvlr.2018.3720

محمد صادق قدرتی


خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 209-209

مصطفی نعمتی1*، فاضل پوراحمد1، طیب سیفی2


گزارش درمانگاهی ماده گاو 20 ماهه نژاد هولشتاین آبستن مبتلا به هاری در شهرستان شاهرود

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 238-238

10.22075/jvlr.2018.3721

شهاب الدین جوادی


بررسی آلودگی میکروبی توتال کلیفرم و فکال کلی فرم پساب رودخانه هراز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 210-210

زهرا یعقوب زاده1*، رضا صفری1


آلودگی پساب رودخانه هراز به تخم انگل نماتود

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 210-210

زهرا یعقوب زاده1*، رضا صفری2


بررسی میزان آلودگی خوراک دام تعدادی از دامداریهای اصفهان به آفلاتوکسین به روش الیزا در تابستان 90

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 211-211

معصومه آقابابایان1، فریده فخر زادگان2*، عاطفه یزدانی3


گزارش تلفات توله سگ ها به همراه سپتی سمی ناشی از باکتری streptococcus canis

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 212-212

دکتر فرهنگ ساسانی1، دکتر فرهاد موسی خانی2؛ ، دکتر محسن ظفری2، دکتر دیبامژگان جهانگیری3، دنیا آقایی نژاد4*