گزارش یک مورد هرمافرودیت کاذب نر در بز، گرمسار

نویسنده

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

 حیوان مبتلا به این عارضه از نظر جنسـی آشـفته بوده و به علت ناهنجاری های مختلف دسـتگاه تناسلی، جنس آن نامعلوم است. ضایعه مزبور یکی از اشکال هرمافرودیت است که می تواند به دو فرم هرمافرودیت حقیقی یا کاذب باشد که در حالت اول تخمدان و بیضه به سـه شـکل دوطرفـی، ترکیبی از بیضه و تخمدان در هر دو طـرف و ترکیبی از بیضه و تخمـدان در یک طرف و تخمدان یا بیضه در طرف دیگر وجود دارد. در این مطالعه که در زمستان سال 96 و طی بازرسی های روتین در کشتارگاه شهرستان گرمسار انجام شد به یک مورد هرمافرودیت کاذب نر در یک راس بز شاخدار کشتاری برخورد شد که بلحاظ ماکروسکپی و میکروسکپی تأئید گردید. این گزارش برای اولین وقوع چنین پدیده ای را در بز در شهرستان گرمسار نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Keivan Jamshidi