بررسی اثر آنتی بیوتیکی عصاره برگ زیتون بر روی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از ورم پستان های تحت بالینی در گاوهای شیری

نویسنده

استادیار گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

چکیده: ورم پستان، به ویژه فرم تحت بالینی آن از مهمترین بیماری‌های گله‌های گاو شیری است که باعث ضرر اقتصادی به گله می‌شود. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از مهمترین عوامل پاتوژن در این بیماری می‌باشد که این باکتری بدلیل داشتن آنزیم پنی‌سیلیناز می‌تواند در برابر داروهای خانواده پنی‌سیلین‌ها مقاومت نشان دهد. با توجه به تحقیقات گذشته، برگ گیاه زیتون دارای ویژگی‌های ضد میکروبی و ضد التهابی می‌باشد لذا بدلیل اهمیت داروهای گیاهی در درمان برخی از بیماری‌ها، بر آن شدیم تا اثر ضد میکروبی عصاره الکلی این گیاه را بر استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه شیر گاوهای درگیر ورم پستان تحت بالینی بررسی کنیم.  این مطالعه بر 175 راس گاو صورت پذیرفت. ابتدا جهت جداسازی نمونه‌های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی از آزمون CMT استفاده شد که تعداد 60 راس گاو جداسازی شد و بوسیله روش‌های میکروب شناسی تعداد 14 نمونه از نظر حضور باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تایید شد. سپس تاثیر ضد میکروبی عصاره الکلی برگ زیتون در غلظت‌های (mg/ml  25 و 5/12- 25/6- 12/3- 56/1- 78/0- 39/0- 0) بر استافیلوکوکوس اورئوس‌های جداسازی شده، به روش براث میکرودایلوشن مورد بررسی قرار گرفت. این عصاره در مورد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در 13 مورد از نمونه‌ها mg/ml 5/12 و در مورد 1 نمونه   mg/ml 25/6 می‌باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ زیتون علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را تایید کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -