بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی شیر خام شتر در شهر سمنان

نویسنده

1. دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

چکیده: شیر شتر یکی از منابع مهم تغذیهای از نظر پروتئین، ویتامین و مواد معدنی میباشد که برای سلامتی مفید و حائز اهمیت است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی شیر شتر میباشد. در این مطالعه تعداد 24 نمونه شیر شتر از یکی از دامداریهای شهر سمنان در طول یک ماه به صورت تصادفی و با دستکش استریل به میزان 100 میلیلیتر در ظروف استریل دربدار جمع آوری گردید و در شرایط استریل در کنار یخ به آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی منتقل شد و در کمتر از 12 ساعت، آزمایشات مورد نظر بر روی آنها صورت گرفت. آزمایشات شیمیایی شامل اندازه گیری اسیدیته ، pH، خاکستر، نمک، چربی و پروتئین  است که  طبق استانداردهای AOAC انجام شد. آنالیز نمونه های شیر خام شتر نشان داد که اسیدیته (درصد اسید لاکتیک) شیرشتر به طور میانگین 16 درجه دورنیک بوده است. همچنین pH نمونههای اخذ شده در محدودهای بین 6 تا 6/6 متغیر بوده است. میانگین درصد پروتئین 2%، چربی 3%، مواد معدنی 2% و نمک 5/1% در نمونههای شیر اندازهگیری شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
-