تعیین مقادیر فاکتور های بیوشیمیایی خون در شتر های دوکوهانه به روش Reference Value Advisor

نویسنده

دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

شتر دوکوهانه از مهمترین شبه نشخوارکنندگان ساکن برخی از مناطق آسیا از جمله ایران، مغولستان، چین، مناطقی از روسیه و آسیای مرکزی است. دانستن مقادیر طبیعی فاکتورهای بیوشیمیایی خون برای درک فیزیولوژی و تشخیص وضعیت سلامت دام اهمیت دارد. امروزه برای بسیاری از حیوانات اهلی و وحشی مقادیر مرجع قابل قبول برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون، محاسبه شده است، اما برای خانواده شترسانان بویژه شترهای دوکوهانه گزارش قابل قبولی وجود ندارد. هدف از این تحقیق تعیین مقادیر بازه استاندارد برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خونی در شترهای دوکوهانه و بدست آوردن تاثیر سن (بالغ و نابالغ) و جنسیت بر این فاکتورها است. در ابتدا، خونگیری از ۴۴ نفر شتر دوکوهانه نر و ماده در هر دو جنس بالغ و نابالغ انجام شد و پس از تهیه سرم، این فاکتورها توسط دستگاه اتوآنالایزر و فلیم فوتومتر اندازگیری شد. بازه مرجع قابل قبول برای لاکتات دهیدروژناز (IU/L 469-1032)، کراتین فسفوکیناز (IU/L 570-1043)، آلکالین فسفاتاز (IU/L 31-109)، آلانین آمینوترانسفراز (IU/L 11-46)، آسپارتات آمینوترانسفراز (IU/L 59-104)، پروتئین تام (gr% 4/8-10)، آلبومین (g/L 3/28-5/38)، تری گلیسیرید (mg% 26-60)، کلسترول (mg% 16-92)، کراتینین (mg/dL 0/91-2/7)، نیتروژن اوره خون (mg% 15-37)، کلسیم (mg% 4/63-15/11)، فسفر (mg/dL 3/23-7/95)، سدیم (mEq/L 132-196)، پتاسیم(mEq/L 4/5-9/9) و قندخون (mg% 70-124) با استفاده از افزونه Reference value advisor محاسبه گردید. در مقایسه مقادیر بدست آمده بین دو جنس نر و ماده هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشت، اما بین گروه های بالغ و نابالغ مقادیر آنزیم آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و کلسیم اختلاف معنی‌داری وجود دارد (P<0.05). همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اختلاف قابل توجهی بین مقادیر قابل قبول بازه مرجع آنزیم کراتین کیناز، آلانین آمینوترانسفراز، کلسیم، اوره نیتروژن خون و کراتینین در شترهای یک‌کوهانه و دوکوهانه فارغ از روش‌های آماری مقایسه‌ای وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -