بررسی شیوع آلودگیهای کرمی در کشتارگاههای صنعتی استان سمنان

نویسنده

کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه سمنان – ایران – سمنان

چکیده

مقدمه: آلودگیهای کرمی یکی از شایعترین امراض دامی هستند که علاوه بر زیانهای بهداشتی، خسارات اقتصادی فراوانی به سرمایه دامی کشور وارد میسازند. سالیانه در اثر این نوع آلودگیها چندین ده هزار تن از تولیدات گوشتی و شیر کاسته میشود. هدف ازین مطالعه تعین میزان آلودگی های کرمی در کشتارگاه های استان سمنان در مدت 4 سال میباشد . مواد و روش کار: به منظور تعیین وضعیت آلودگیهای کرمی در گوسفندان، گاوها و بزها و شترهای  کشتار شده در کشتارگاههای استان سمنان ، آمارها ازسال 93 تا سال 96 از کشتارگاه گرفته شد. نتایج این بررسی نشان میدهد که متوسط میزان آلودگی گاو و گوسفند و بز و شتردر این 4 سال به ترتیب  15.97 و22.1 و2.87 و12.52 درصد بود که بترتیب بیشترین وکمترین آلودگی در مورد گاو سالهای 93 و 96 گوسفند سال 93 و 94 بز سالهای 93 و 95 شتر سالهای 95 و 96 دیده شد .


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -