کلیدواژه‌ها = شتر
تعداد مقالات: 24
1. مطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرگ سیلیاک در شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-125

محمد حسن یوسفی


3. مطالعه ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-77

سید جواد احمدپناهی


4. مدل کاربردی رفاه شتر با تکیه بر رفتارشناسی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-20

- اکبرین، ح.1، صوفی زاده، پ.2*.


5. مطالعه کشتارگاهی وقوع و طبقه بندی الگوهای مختلف آسیب شناسی ضایعات ریوی شتر یک کوهانه (Camelus deromedarius) ، قم، ایران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-80

- مهری، م.1، نصیرایی، ا.ح.1، برومند، م.1، جمشیدی، ک.2*.


6. تشخیص مقایسه‌ای آلودگی شتران یک کوهانه به تک یاخته‌ی تریپانوزوما اوانسی و میکروفیلر دیپتالونما اوانسی به روش‌های انگل شناسی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-129

- تهرانی دادخواه سعید*1 ، پیرعلی یاسر2 ، دهکردی ریاحی مجید3 ، حسینی سیدرضا4


7. مطالعه آسیب شناسی وقوع و میزان شیوع نسبی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات کبدی شتریک کوهانه (Camelus deromedarius) ، سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 138-138

- محمد مهدی روستایی1 و کیوان جمشیدی2*


8. آزمایشات انجام شده برروغن شتروکاربردهای کشف شده بر سلامت

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-147

- زهراطبرسی*1 ، سیدعلی اوسط حسینی2


9. گزارش موردی عفونت به تریپانوزوم اوانسی و شرایط پیش رو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-175

نوشین ذبیحی


10. بررسی اثر آنتاگونیستی باکتری‌های لاکتیک اسید جدا شده از شیر شتر بر روی باکتری سالمونلا

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 226-226

محمد صادقی افراکتی


11. تاثیرات درمانی شیر شتر: مروری نظاممند بر مشاهدات انسانی و حیوانی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-235

علی اشرفیان


12. تعیین مقادیر فاکتور های بیوشیمیایی خون در شتر های دوکوهانه به روش Reference Value Advisor

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 236-236

پدرام کاظمی نژاد


13. بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های ضد بروسلا در شترهای ذبح شده در کشتارگاه سمنان، ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 103-110

حمید استاجی؛ صغری فراهانی بیرگانی


18. بررسی آلودگی کرمی کبد شتر در شهر ستان سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 113-113

محمد تقی حیدریان 1* ، حمزه بواسحاقی 2


19. بررسی عوامل باکتریایی مطرح در ریه شتران مبتلا به پنومونی کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد به روشPCR

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 142-142

مانیا غلامی بیدخان1*، جعفر نویدمهر2 ،مصطفی جعفرپور3


21. بررسی نقش احتمالی شتر در انتقال انگل بالانتیدیوم کولای به انسان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 219-219

جواد تاجیک1، امین پایدار اردکانی2*، سمانه انوشه2، الهه دهقانی تفتی2


22. اندازه گیری هموگلوبین گلایکوزیله و ارتباط آن با گلوکز پلاسما در شترایرانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 222-222

محمد حسین مهدوی1*، همایون رضا شهبازکیا2


23. بررسی آلودگی به تریپانوزوما اوانسی و میزان شیوع آن در شتران شهرستان سمنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 236-236

محمود احمدی همدانی1*، خسرو قزوینیان2، محمد مهدی درویشی 3؛ عباس جواهری وایقان 1، محمد علی معصوم4، مصطفی کرکه آبادی4، اعظم رامشگر4


24. بررسی میاز ناشی از سفالوپینا تیتیلاتور در شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 244-244

هیمن محمدپور1، خضر سمیعی2*، منصور ابراهیمی3، علی مشاوری نیا4