مطالعه آسیب شناسی وقوع و میزان شیوع نسبی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات کبدی شتریک کوهانه (Camelus deromedarius) ، سمنان

نویسنده

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

خلاصه: در تحقیق پیش رو که در طول یک دوره نحر شتر و در پاییز وزمستان سال 1395 و در کشتارگاه سمنان به اجرا در آمد، طی 28 روز بازرسی متناوب از مجموع 254 نفر شتر یک کوهانه (Camelus deromedarius) نحر شده100 نفر شتر بطور راندوم انتخاب و جهت وجود ضایعات ماکروسکپی ریوی تحت بازرسی های روتین پس از کشتار قرار گرفتند. از این تعداد در مجموع 40  لاشه،  واجد یک یا چند ضایعه ماکروسکپی بودند. از موارد مثبت با لزیون های ماکروسکپی، ابتدا فتوماکروگراف های ضروری تهیه و سپس نمونه بافت کبدی در ابعاد مناسب اخذ، در فرمالین بافر 10 % تثبیت، و سپس تحت روش های روتین هیستوتکنیک، بلوک های پارافینی تهیه گردید. در نهایت مقاطع 5 میکرونی آماده و به  روش H&E  رنگ آمیزی شدند. در مطالعه مقاطع رنگ آمیزی شده عمده ترین لزیون های مشاهده شده در کبد شترهای نحر شده عبارت بودند از: کیست هیداتیک (65% )، سیروز کبدی (10% )، لیپیدوزیس (5/12 % )، آبسه های کبدی (4/0% )، تجمع گلیکوژن (5/2 %)، لیپوفوشین (5/17%)، کیست های کلسیفه (5/2%)، کلانژیت  (8/2%  ) و کلانژیوهپاتیت (5% ). مطالعه حاضر نشان داد که بیماری ها و لزیون های کبدی در شتر یک مسئله مهم بوده که می تواند اثر منفی بر صنعت پرورش شتر در شهرستان سمنان داشته، و بلحاظ انتقال بیماری های زنوتیک فاکتوری خطر آفرین برای مصرف کنندگان فراورده های این حیوان در این شهرستان بشمار می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -