مطالعه ساختار تشریحی و بافت‌شناسی غده پاراتیروئید در شتر یک کوهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

هورمون پاراتیروئید سبب ثابت نگه داشتن غلظت یون کلسیم پلاسما می‌شود. بااینحال پژوهش‌های صورت گرفته در دنیا در مورد خصوصیات آناتومیکی و بافت‌شناسی این غده در شتر، بسیار اندک است. هدف این مطالعه، بررسی ساختار تشریحی و بافت­شناسی این غده در شتر یک کوهانه می­باشد
این مطالعه که بر روی 40 نفر شتر 10-6 ساله (20 نفر شتر نر و 20 نفر شتر ماده) صورت گرفت. ساختار تشریحی غده پاراتیروئید از نظر خصوصیات مرفولوژیکی، توپوگرافی و مجاورات، و ساختار بافت‌شناسی آنها پس از تهیه مقطع و رنگ‌آمیزی‌های هماتوکسیلین-ائوزین، ورهوف و تولوئیدین بلو توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت.
غده پاراتیروئید در شتر از دو جفت غده داخلی و خارجی تشکیل شده است. قسمت خارجی پاراتیروئید توسط انتهای قدامی غدة تیروئید پوشیده شده و قسمت داخلی پاراتیروئید در عمق انتهای خلفی لوب‌های تیروئید و نزدیک به لبة شکمی آن قرار دارد. آنالیز داده‌های مربوط به ابعاد و وزن غدد توسط نرم‌افزار SPSS اختلاف معنی‌داری را بین دو جنس نر و ماده نشان نداد. ابعاد و وزن غدة پاراتیروئید خارجی راست اگرچه بیشتر از غدة مشابه سمت چپ است، اما این اختلاف معنی دار نمی‌باشد.
غدة پاراتیروئید از نظر بافت‌شناسی، واجد سلول‌های اصلی و اکسی‌فیل می‌باشد که توزیع آنها از نظم خاصی تبعیت نمی‌کند. سلول‌های اکسی‌فیل بصورت منفرد یا دسته‌های بسیار کوچک در لابلای سلول‌های اصلی پراکنده بوده و تعداد آنها در مقایسه با سلول‌های اصلی اندک است.این مطالعه نشان داد که غده پاراتیروئید در شتر از نظر ساختار تشریحی و بافت‌شناسی تفاوت قابل توجهی با سایر پستانداران اهلی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomical and Histological structures of Parathyroid gland of one humped camel

نویسنده [English]

  • Seyed Javad Ahmadpanahi
Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University
چکیده [English]

Abstract
Parathormone helps maintain plasma calcium concentration. Little researches have been done about anatomical and histological characteristics of the camel parathyroid gland in the world. The aim of this study was to determine the anatomical and histological structures of parathyroid glands of one-humped camels.
Macroscopic structures such as topographical and morphological characteristics of the Parathyroid glands of 40 one-humped camels (20 males and 20 females) were studied. Microscopic structures of these glands were studied after sectioning and staining with Hematoxylin-Eosin, Werhooph, and Toluidine blue. The parathyroid gland in the one-humped camel contained two pairs of internal and external parathyroid. The external part of the parathyroid gland is covered by the cranial end of the thyroid gland, whereas the internal part of the parathyroid gland is located into the caudal end of the thyroid lobe and near its ventral border. Data analyzing of weight and dimension of these glands by SPSS revealed that there are no significant differences between male and female camels. Without significant differences, the weight and dimension of the right external parathyroid gland are greater than the same left gland in both male and female camels.
Both chief and oxyphil cells are presented in the parathyroid glands of one-humped camels. The oxyphil cells are located between the chief cells both in small clusters or single and their population is smaller than the chief cells. This study reveals that there are not many differences in anatomical or histological characteristics of parathyroid glands between one-humped camels and other domestic mammals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camel
  • parathyroid
  • oxyphil cell
  • histology
  • and anatomy