تشخیص مقایسه‌ای آلودگی شتران یک کوهانه به تک یاخته‌ی تریپانوزوما اوانسی و میکروفیلر دیپتالونما اوانسی به روش‌های انگل شناسی

نویسنده

چکیده

مقدمه: تریپانوزوما اوانسی، تک یاخته‌ی خونی شتر می‌باشد که آلودگی با آن موجب ضعف و کم خونی و مشکلات عمومی مانند لاغر شدن حیوان، تحلیل کوهان و ایجاد پلاک‌های پوستی و ادماتوز در جلوی سینه و نواحی شکم می‌شود. مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی روش‌های تشخیصی به صورت مقایسه‌ای در شترهای یک کوهانه ی کشتار شده در کشتارگاه دام نجف آباد استان اصفهـان انجام شد. دیپتالونما اوانسـی نماتود دستگاه تناسلی شتـر می‌باشد که نوزاد آن میکروفیلر نامیده می‌شود و توسط پشه‌های آئـدس و کولیکوئیدس منتقل می‌شود. آلودگی با دیپتالونما اوانسی سبب تورم بیضه درشتران می‌شود. مواد و روش‌ها: تعداد 200 نمونه خون در بهار 96 از شترهای یک کوهانه ی کشتار شده در کشتارگاه نجف آباد اخذ شد و به روش‌های مختلف انگل شناسی شامل گسترش، کلرید جیوه و نات مورد آزمون واقع شدند. بحث و نتیجه گیری: آلودگی با تریپانوزوما اوانسی در روش گسترش 5/3%و در روش کلرید جیوه 5/12% گزارش شدکه این مقدار قابل توجه می باشد. در روش نات آلودگی با دیپتالونما اوانسی گزارش نشد. با توجه به حضور تک یاخته‌ی تریپانوزوما اوانسی در منطقه، از ورود دام‌های مشکوک به منطقه باید جلوگیری کرد. طبق بررسی‌های آماری هیچ گونه ارتباط معناداری (p0/05) بین سن و جنس و میزان ابتلا به تریپانوزوما اوانسی مشاهده نشد. ابتلا به میکروفیلر دیپتالونما اوانسی در هیچ نمونه‌ای مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -