بررسی میکروسکوپی توزیع رشته های عصبی در ناحیه آزاد پنیس شتریک کوهانه ایرانی

نویسنده

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان ،سمنان ، ایران

چکیده

 خلاصه اندام جفت گیری (پنیس) در شتر نر همانند گاو و تک سمی ها دارای سه بخش، ریشه-بدنه و انتهای آزاد است. پنیس شتر درحین جفت گیری درون مجرای تناسلی ماده چرخش های متعددی دارد و لذا بررسی وضعیت رشته های عصبی درناحیه آزاد پنیس مهم به نظر می رسد. برای انجام این تحقیق، ناحیه آزاد پنیس پنج نفر شتر از کشتارگاه سمنان تهیه وپس ازطی شدن مراحل هیستوتکنیک، مقاطع بافتی آماده شده مورد مطالعه قرارگرفت. مطالعه برش های بافتی ناحیه آزاد پنیس نشان داد که بیشترین تعداد رشته های عصبی دربخش انتهایی ناحیه آزاد یا گلانز پنیس وجود دارند. رشته های عصبی درابتدای ناحیه آزاد بیشتر بصورت توده هایی درموقعیت های پشتی، شکمی وجانبی دیده شدند. رشته های عصبی دربخش میانی ناحیه آزاد درموقعیت پشتی پنیس بصورت پراکنده و در طرفین پنیس بصورت متمرکز و توده ای دیده شدند که نشان دهنده مسیرعصب پشتی پنیس درناحیه آزاد پنیس شتر است که تا گلانز پنیس ادامه دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microscopic study of the nerve fibers in free-part of the penis in one humped camel (camelus dromedarius)

نویسنده [English]

  • Yousefi, M.H.
چکیده [English]

 Abstract The penis of the camel have a three parts root, body and free-part. The camel penis has rotary movements during the mating in the female genital duct. Therefore, the nerve fibers distribution and how lies in the free part of penis are important. For accomplishment this study, the free-part of five camel penis were provided from semnan slaughterhouse and then were accomplished all phases of tissue preparation (histotecknic) so as, fixation, dehydration, blocking, sectioning and staining with hematoxilin and eosin(H&E). The study of transverse histological sections in this investigation were shown, the most numbers of nerve fiber bundles are presence in distal extremity (Glans of penis) of free-part. Dorsal, lateral and ventral nerve fiber bundles are presence in proximal extremity of free-part of penis. Transverse histological sections of middle part of free part, were shown present lateral nerve fiber bundles. And in this part, dorsal nerve fibers were reduced. Therefore, the pudendal nerve in the free-part of camel penis, was inclined to lateral aspect from proximal extremity to distal extremity of free-part of penis. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camel- Anatomy- Penis- Nerve