مطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرگ سیلیاک در شتر یک کوهانه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان ،سمنان ، ایران

چکیده

شتر ان دنیای قدیم شامل دو گونه شتر یک کوهانه و دو کوهانه می باشند. مطالعات صورت گرفته پیرامون آناتومی شتر یک کوهانه در مقایسه
با سایر دامهای اهلی نیز کمتر است. معده و اندام های مجاور آن توسط سرخرگ سیلیاک خونرسانی می شوند که در شتر مطالعات صورت گرفته در این زمینه محدود می باشند. دانستن وضعیت سرخرگ سیلیاک و شاخه های آن، در انجام اعمال جراحی مرتبط، بسیار ضروری به نظر می رسد. برای انجام این تحقیق معده کامل پنج نفر شتر از کشتارگاه تهیه و پس از انجام مرحله تثبیت، تشریح و مطالعه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در شتر یک کوهانه در تمام نمونه ها، سرخرگ سیلیاک بطور مستقل از آئورت شکمی جدا شده و به سه شاخه شامل: سرخرگ کبدی، سرخرگ طحالی و سرخرگ معده ای چپ تقسیم گردید. سرخرگ طحالی فقط به طحال خونرسانی کرده و سرخرگ های شکمبه ای راست و چپ به صورت تنه مشترک از سرخرگ معده ای چپ جدا می شوند. انتهای سرخرگ معده ای چپ در خم کوچک حفره سوم شامل دو شاخه جانبی و داخلی است. در شتر یک کوهانه فقط یک سرخرگ معده ای  چادرینه ای دیده شد که از سرخرگ معده ای دوازدهه ای جدا گردیده و در نزدیکی محدوده میانی خم بزرگ حفره سوم به دو شاخه راست و چپ تقسیم گردیدیافته های این تحقیق نشان دهنده اختلاف در وضعیت خونرسانی به معده شتر در مقایسه با معده سایر نشخوارکنندگان است که دانستن آن ها در انجام اعمال جراحی بسیار مفید می باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomical study the branches of the celiac artery in Iranian one- humped camel (Camelus dromedarius)

نویسنده [English]

  • Mohammadhasan Yousefi
Department of basic sciences , Faculty of veterinary Medicine , Semnan University , Semnan- iran .
چکیده [English]

The anatomical studies about the one-humped camels are very little compared to other domestic animal species. The stomach and adjacent organs are blood supplying with the celiac artery. The research on the celiac artery in one-humped camel is very little. The knowledge of branching and variations of the celiac artery is clinically significant, especially in surgical operations. To do this research, five number stomach and adjacent organs of Camelus dromedarius were prepared from the abattoir and then fixed, dissect and analyzed.
The celiac artery in the total specimen was originated from the abdominal aorta, separates from the cranial mesenteric artery and divided into three branches, included the hepatic, splenic and left gastric artery. The splenic artery has reached the blood to the spleen only. The left and right ruminal artery were originated together by a common stem from the left gastric artery. The terminal part of the left gastric artery in the lesser curvature of the third compartment (omasum- abomasum) of the camel stomach was divided into two branches, lateral and medial left gastric artery. In the total specimen was recognized one gastroepiploic artery. This artery was originated from the gastroduodenal artery and near the middle part of the greater curvature of the third compartment, ramified into the left and right branches. This study showed that the blood supply of the stomach in one-humped camel is different from other ruminants, and the knowledge of this point is essential in surgical operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • camel
  • anatomy
  • artery
  • celiac