ارزیابی تأثیر عصاره الکلی گیاه رازیانه بر التیام زخم‌های جلدی در رت

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 187-197

10.22075/jvlr.2024.31846.1075

محمد کریمی؛ محمد حسن یوسفی؛ حسام اسکافیان؛ حمید رضا مسلمی؛ سحر غفاری


بررسی تاثیر متیونین بر تعداد سلول های لانگرهانس پوست رت

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 213-221

10.22075/jvlr.2024.32998.1087

محمدناصر ناظم؛ سیدمحسن سجادیان؛ کیوان محمدی؛ مهدی صابری


قلب نابجا فرم سینه‌ای در یک گوساله: گزارش موردی

دوره 15، شماره 2، مهر 1402

10.22075/jvlr.2024.30949.1070

حمیدرضا محمدی؛ مصطفی عبداللهی؛ حسن صیدی سامانی؛ بهروز سیف علیان؛ مرتضی عبداللهی؛ نرگس نجابت