مطالعه تجربی تاثیر سوپرناتانت پلاکتی خودی(Platelet Supernatant) در التیام زخم سوختگی قرنیه در خرگوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان

2 دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

10.22075/jvlr.2024.32530.1078

چکیده

زخم قرنیه یکی از بیمار­های شایع چشم است که در اثر ضربه، مواد شیمیایی و یا برخی عوامل میکروبی اتفاق می­افتد. در این مطالعه تاثیر سوپرناتانت پلاکتی بر ترمیم زخم سوختگی قرینه 30  قطعه خرگوش سفید نیوزلندی نر بالغ بررسی شد. بعد از بیهوشی، فیلترهای کاغذی 6 میلی­متری آغشته به سود یک نرمال، به مدت 60 ثانیه در مرکز چشم قرار گرفت. سپس در گروه یک، از سوپرناتانت پلاکتی خودی، در گروه دوم از قطره­های چشمی آتروپین و سیپروفلوکساسین (هر 12 ساعت یک­قطره و به­مدت 10 روز) و در گروه سوم، از نرمال سالین  استفاده شد. در روزهای پنجم و دهم از هر گروه تعداد 5 خرگوش آسان­کشی شده و از محل زخم نمونه گیری شد. پس از تهیه مقاطع میکروسکوپی و رنگ­آمیزی هماتوکسیلین­ـائوزین، میزان هیپرپلازی بافت پوششی، تغییرات واکوئولی در اپیتلیوم و میزان التهاب بررسی شد. نتایج هیستوپاتولوژی نشان داد که بین گروه سوپرناتانت­پلاکتی با دو گروه دیگر اختلاف معنی­دار بود. در حالیکه بین دو گروه درمان شده با آتروپین/سیپروفلوکساسین و کنترل اختلاف معنی­داری مشاهده نشد. مشخص گردید، سوپرناتانت پلاکتی به دلیل دارا بودن فاکتورهای رشد مورد نیاز جهت تکثیر، تمایز و رشد سلول­های اپیتلیال لیمبوس باعث بهبود زخم قلیایی قرنیه در مدل حیوانی خرگوش می­گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of Autologous Platelet Supernatant on the healing of corneal born ulcer in rabbit

نویسندگان [English]

  • HamidReza Moslemi 1
  • Danial Hashemi mansour 2
1 Semnan
2 Graduate, , Faculty of Veterinary Medicine,, Islamic Azad University, Garmsar branch
چکیده [English]

A corneal ulcer is one of the most common eye diseases, which can be caused by trauma and chemical or some microbial agents. This study was carried out to investigate the effects of autologous platelet supernatant (PS) on corneal burn ulcer healing in 30 adult male New Zealand white rabbits. After general anesthesia, alkali wounds were created on the right corneas of rabbits by applying a 6 mm round filter paper, soaked in 1 M NaOH for 60 s. All rabbits were divided into three groups (n=10). In group A, platelet supernatant and in group B, atropine plus ciprofloxacin (AC) eye drops were used (one drop/12 h for 10 days). In group C, rabbits received normal saline, as the control group. Rabbit corneas were collected for histological examination on days 5 and 10. Histopathological factors such as epithelialization, vacuolar changes in epithelium and inflammation were evaluated. According to histopathological findings, a significant difference was observed between the PS group and with two another groups, while no significant difference was found between the AC group and the control group. The results from this study demonstrate that platelet supernatant can significantly promote the healing process of corneal alkali burn in rabbits.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platelet Supernatant
  • Corneal ulcer
  • Rabbit