بررسی اثرشلاتور نانوکیتین بر توکسیکوکینتیک فلز سرب در بافت کلیه رت‌های نر نژاد ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان،گلستان، ایران.

10.22075/jvlr.2024.32182.1076

چکیده

سرب یک فلز سمی برای موجودات زنده از جمله انسان است. در سال­های اخیر استفاده از انواع مختلف نانوذرات همچون نانوکیتین برای حذف فلز سرب از محلول های آبی، رواج یافته است. هدف این مطالعه بررسی اثر نانوکیتین (mg/kg 6/1) بر بافت کلیه و میزان جذب و حذف سرب ( mg/kg50) از بافت کلیه بود.
۷ گروه 5 تایی از رت­های ویستار (180-150 گرم، 10-8  هفته­) ، با سرب و نانوکیتین با دوزها و زمان های متفاوت تعذیه شدند. پس از مرگ آرام، بافت­های کلیه و کبد جدا شده و غلظت سرب با دستگاه جذب اتمی اندازه­گیری شد. همچنین بافت­های کبد و کلیه برای رنگ­آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین آماده­سازی و سپس بوسیله میکروسکوپ نوری بررسی شدند.
هیچگونه ضایعه بافتی در موش هایی که با نانوکیتین تغذیه شده بودند مشاهده نشد. استفاده از نانوکیتین موجب کاهش معنی دار غلظت سرب و همچنین ضایعات بافتی در بافت های کلیه گروه هایی که با نانوکیتین-سرب تغذیه شده بودند نسبت به گروهی که فقط با سرب تغذیه شده بودند، شد. مصرف نانوکیتین بعد از ۲ هفته موجب کاهش غلظت سرب در بافت کلیه موش هایی که چهار هفته با سرب تغذیه شده بودند نسبت به گروه شاهد شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که نانوکیتین بدون داشتن اثرات منفی بر بافت کلیه می­تواند باعث کاهش جذب و همچنین حذف فلز سرب در بدن شود، لذا به نظر می رسد بتوان از این ماده به عنوان مکمل غذایی جهت جلوگیری از مسمومیت با سرب استفاده کرد
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on the effect of nanochitin as a chelator on lead toxicokinetic in kidney tissues of male Wistar rats

نویسندگان [English]

  • aazam Khazaeipour 1
  • somayeh namroodi 1
  • shohreh taziki 2
1 Departement of Environmental Sciences, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Department of Pharmacology, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.2- ischemic disorder research center, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Lead is a toxic metal to living organisms, including humans. In recent years, the use of different types of nanoparticles such as nanochitin has become common for the removal of lead from aqueous solutions. This study aimed to evaluate the effect of nanochitin (1.6 mg/kg) on kidney tissue, the rate of Pb (50 mg/kg) absorption and elimination from kidney tissue. 
Materials & Methods: Seven groups of 5 Wistar rats (180-150 g, 8-10 weeks) were fed with Pb and nano chitin with different doses and duration. After euthanasia, kidney tissues were separated and Pb concentration was measured by atomic absorption spectrometry. Kidney tissues were also prepared for hematoxylin-eosin staining and then were examined by light microscopy.
Results: No tissue damage was observed in nano chitin-fed rats. The use of nano chitin significantly reduced the Pb concentration as well as lesions in the tissues of all groups that were fed with nanochitin and Pb compared to the group which was fed only with Pb. Nanochitin consumption after two weeks reduced Pb concentration in the tissues of all rats fed with Pb for 4 weeks compared to the control group. 
Conclusions: The results of this study showed that nano chitin, without having negative effects on kidney tissues, can cause the reduction of the Pb absorption and its removal from the body. Therefore, it seems that this substance can be used as a dietary supplement to prevent Pb poisoning.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanochitin
  • lead
  • kidney
  • Wistar rat