فعالیت برون تنی برخی از گیاهان بومی ایران بر روی پروتوتکاهای جدا شده از ورم پستان بالینی گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، کد پستی: 9177948974، صندوق پستی: 1793، مشهد، ایران.

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22075/jvlr.2024.33896.1104

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی‌ حساسیت جدایه های پروتوتکا‌های جدا شده از ورم پستان بالینی گاو نسبت به برخی از عصاره های گیاهی و داروهای ضد قارچی شیمیایی آمفوتریسین ب و نیستاتین در شرایط آزمایشگاهی بود. کشت های خالص از 20 جدایه پروتوتکا زوپفی و 10 جدایه پروتوتکا ویکرهامی جدا شده از پستان گاوهای مبتلا به ورم پستان پس از انجام آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی تخصصی ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮای تایید آنها بر روی محیط ﻛﺸﺖ سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل (SC) کشت داده شد. سوسپانسیونی از‌ جلبک‌ ها  با کدورتی معادل 106×1 اسپور در هر میلی لیتر سالین 85/0 درصد استریل تهیه شد. سپس با روش انتشار در آگار فعالیت ضد جلبکی عصاره‌های‌‌ گیاهی پیاز،کرفس، انجیر و کیوی و اسانس باریچه مورد ارزیابی قرار گرفت. از دیسک حاوی دارو‌های‌ آمفوتریسین ب و نیستاتین به عنوان کنترل مثبت و دیسک حاوی دی متیل سولفوکساید به عنوان کنترل منفی استفاده شد. نتایج نشان داد که تنها کیوی در غلظت 200 میلی گرم /میلی لیتر، قطر مهاری در دامنه 7 تا 8 میلی متر در 5 جدایه پروتوتکا زوپفی داشت؛ در حالیکه جدایه های هر دو گونه از پروتوتکا به سایر عصاره ها و اسانس باریجه مقاومت نشان دادند. به نظر‌ می‌رسد که عصاره کیوی به دلیل pH کمتر نسبت به سایر عصاره‌ها از قدرت مهارکنندگی بیشتر در مقابل جدایه‌های‌ پروتکا برخوردار است. با وجود مقاومت جدایه های پروتوتکا نسبت به گیاهان دارویی در مطالعه حاضر، همچنان مشکلات در زمینه درمان پروتوتکوزیس به خصوص ورم پستان پروتوتکایی با استفاده از داروهای ضد قارچ شیمیایی متعارف وجود دارد و بنابراین پیشنهاد می شود که تحقیقات بر روی استفاده های درمانی ناشی از محصولات طبیعی و گیاهی ادامه یابد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In vitro activity of some native Iranian plants in Prototheca isolated from Clinical Bovine Mastitis

نویسندگان [English]

  • Behnam Abbasi Sani 1
  • Samaneh Eidi 2
  • Hamideh Ghodrati Azadi 3
1 DVM Graduated , Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Azadi square, University campus, P.O. Box: 9177948974-1793, Mashhad, Iran.
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate of in vitro susceptibility of prototheca isolated from bovine clinical mastitis to some herbal extracts and chemical antifungal drugs amphotericin B and nystatin. Pure cultures of 20 isolates of Prototheca zopfii and 10 isolates of Prototheca wickerhamii isolated from bovine clinical mastitis after performing specialized microbiological tests to confirm them, were cultured on sabouraud dextrose agar culture medium supplemented with chloramphenicol (SC). algal suspensions including 1 × 106 spores in sterile 0.85% saline were prepared. Then, the antialgal activity of Allium cepal, Apium graveolens, Ficus carica Actinidia deliciosa extracts and Ferula galbaniflua boiss. et buhseessential oil was evaluated by the agar diffusion method. In the agar disk diffusion test, amphotericin B and nystatin were used as a positive control, and dimethyl sulfoxide was used as a negative control. The results showed that at the concentration of 200 mg/ml of Actinidia deliciosa, only 5 isolates of P. zopfii had inhibition zone diameter in the range of 7- 8 mm; While the isolates of both species of prototheca showed resistance to other extracts and Ferula galbaniflua boiss. et abuse essential oil. It seems that Actinidia deliciosa extract has more inhibitory power against prototheca isolates due to its lower pH than other extracts. Despite the resistance of prototheca isolates to plants tested in the present study, there are still problems in the field of treatment of protothecosis, especially prototheca mastitis, using conventional chemical antifungal drugs, and therefore it is suggested to continue the research on the therapeutic uses of natural and herbal products.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prototheca zopfii
  • Prototheca wickerhamii
  • mastitis
  • cattle
  • natural herbs