بررسی عفونت باکتریایی در ادرار سگ های شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران .

2 انتهای کمربندی کرم نسب- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد واحد بهبهان- گروه دامپزشکی

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

10.22075/jvlr.2024.32794.1083

چکیده

به دلیل ارتباط روز افزون میان انسان ها و سگ ها و احتمال انتقال عفونت­های ادراری از حیوانات خانگی به انسان و با توجه به اینکه، منابع کافی در زمینه باکتریوری در سگ­های شهرستان کرج  وجود ندارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی عفونت­های باکتریایی دستگاه ادراری در سگ­های با مشکلات ادراری و عوامل خطر آن صورت گرفت.
مطالعه حاضر یک کازآزمایی بالینی بود که روی 86 سگ (نر: 37 و ماده: 49) مراجعه کننده به کلینیک دامپزشکی باران، در شهرستان کرج انجام شد. نمونه های ادرار (به میزان ۱۰ سی سی) پس از انتقال به آزمایشگاه میکروبیولوژی در کنار شعله و با استفاده از لوپ استاندارد در محیط های کشت EMB ، مک کانکی، بریلیانت گرین آگار و مانیتول سالت آگار کشت داده شدند.
به طور کلی، 86 درصد نمونه های مورد بررسی آلودگی باکتریایی داشتند که از این میان ۴۰ مورد باکتری اشریشیاکلی، ۱۸ مورد انتروکوک، ۷ مورد پروتئوس، ۵ مورد کلبسیلا و ۴ مورد استافیلوکوکوس بودند. نژاد (73/0=P) و جنسیت (24/0=P) تاثیری بر بروز عفونت باکتری نداشت، درحالی که بروز عفونت باکتریایی در سگ­های پرورشی بیشتر از سگ­های خانگی بود (03/0=P).
اشریشیاکلی و انتروکوک شایعترین جدایه جدا شده در سگ­های با عفونت ادراری می­باشند. با توجه به مقاومت بالای این باکتری­ها به درمان آنتی بیوتیک، توصیه می­شود تحقیقات آینده بر درمان و کنترل این جدایه متمرکز گردد. همچنین، مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی عفونت باکتریایی درسگ­های خانگی و بی صاحب با مشکلات ادراری، بسیار بالا می­باشد و نشان دهنده عدم پیگیری مناسب وضعیت بهداشتی سگ­ها در شهرستان کرج می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of bacterial urinary tract infections in dogs in Karaj, Iran.

نویسندگان [English]

  • Tandis Asareh 1
  • Ghasemian, O 1. ghasemian 2
  • maryam karimi dehkordi 3
1 Department of Veterinary, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
2 2.*Department of Veterinary, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran.
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Background and aim: Due to the growing interaction between humans and dogs, along with the potential transmission of urinary infections from pets to humans, and considering the insufficient resources available on bacteremia in dogs in Karaj, Iran, the present study aims to investigate the frequency of bacterial urinary tract infections in dogs experiencing urinary issues and explore associated risk factors. 
Methods and Materials: This quasi-experimental study was conducted on 86 dogs referred to the Baran Veterinary Clinic in Karaj city. Urine samples (10 cc) were collected via cystocentesis under sedation. Each sample was divided into two separate parts: one for complete urine analysis and the other for bacterial evaluation and urine culture.
Results: In the study, 86% of the examined samples showed bacterial contamination. Among these, 40 samples were positive for E. coli, 18 for Enterococcus, 7 for Proteus, 5 for Klebsiella, and 4 for Staphylococcus. Breed (P=0.73) and gender (P=0.24) did not affect the incidence of bacterial infection, while the incidence of bacterial infection was higher in breeding dogs than in domestic dogs (P=0.03).
Conclusion: Escherichia coli and Enterococcus are the most common strains isolated in dogs with urinary tract infections. Given the high resistance of these bacteria to antibiotic treatment, it is recommended that future research focus on effective treatment and control strategies for these strains. Additionally, the present study revealed a very high frequency of bacterial infections in dogs with urinary problems, highlighting the need for proper follow-up of the health status of stray dogs in Karaj, Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Enterococcus
  • Dog
  • Bacteriuria
  • Karaj