دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1388 
اولین گزارش کارسینوم سلول‌های کلیوی گاو در ایران

صفحه 125-130

10.22075/jvlr.2017.802

سید حامد شیرلزی بهشتی ها؛ شهاب الدین صافی؛ رضا صداقت؛ رضا قلمکاری