دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1388 
4. بررسی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی در مایع مفصلی مفصل

صفحه 115-124

سجاد نسیم؛ عبدالحمید میمندی پاریزی؛ سعید نظیفی


5. اولین گزارش کارسینوم سلول‌های کلیوی گاو در ایران

صفحه 125-130

سید حامد شیرلزی بهشتی ها؛ شهاب الدین صافی؛ رضا صداقت؛ رضا قلمکاری