تشخیص کریپتوسپوریدیوزیس در سگ‌های خانگی شهر کرمان

نویسندگان

چکیده

 �خلاصه   کریپتوسپوریدیوزیس یکی از آلودگی های انگلی سگ است که از سگ به انسان قابل انتقال بوده و موجب بروز اسهال های خود محدود شونده تا کشنده در حیوانات و انسان می شود.   در این بررسی مدفوع 350 قلاده سگ خانگی به طور تصادفی جمع­آوری شد. پس از تغلیظ نمونه­ها به روش رسوبی فرمالین- اتر، گسترش­های تهیه شده با روش ذیل- نلسون اصلاح شده رنگ­آمیزی گردیدند.   فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم 1/1 درصد (4 نمونه) تعیین گردید که دو مورد همراه با اسهال (9/5 درصد) و 2 مورد (6/0 درصد) بدون اسهال بود. در تحلیل آماری، اختلاف آماری معنی­دار بین دو گروه اسهالی و غیر اسهالی وجود داشت (05/0 > P ). بیشترین میزان آلودگی 3 مورد و مربوط به فصل پاییز بود (8/3 درصد)، اما در تحلیل آماری نتایج، اختلاف آماری معنی­داری با سایر فصول نداشت (05/0 < P ). همچنین رابطه آماری معنی­داری بین سن، جنس و نژاد سگ­های مورد آزمایش و میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم مشاهده نشد (05/0 < P ). این مطالعه نشان داد که با آزمایش مدفوع می توان کریپتو سپوریدیوزیس را در سگ ها به ویژه در مبتلایان به اسهال تشخیص داد و به اهمیت نقش سگ در انتقال این آلودگی به انسان پی برد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ِDiagnosis of Cryptosporidium infection in companion dogs in Kerman city

چکیده [English]

  Abstract   Cryptosporidium spp. is a zoonotic protozoan parasite that causes Cryptosporidiosis which associated with self- limiting to fetal diarrhea in animals and humans. This study was carried out to determine the prevalence of Cryptosporidium spp. infection in companion dogs in Kerman, Iran. Faecal samples were randomly collected from 350 companion dogs. Cryptosporidium oocysts were concentrated by using the formalin ether sedimentation method followed by the modified Ziehl-Neelsen staining technique. Cryptosporidium oocysts were identified in 1.1% (4/350) of the samples. Faeces were classified according to the consistency as diarrheic (34/350) and non diarrheic (316/350). Diarrhea was recorded in 2 of the positive samples (5.9%). Cryptosporidial prevalence was significantly higher in diarrheic (5/9%) versus non-diarrheic (0.6%) dogs (P0.05). Statistically there was no significant correlation between age, sex and breed of dogs with infection rate (P>0.05). This study confirmed that dogs have potential role in human Cryptosporidiosis and routine faecal examination in dogs with persistent diarrhea is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Cryptosporidium
  • companion dogs
  • Kerman