بررسی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی در مایع مفصلی مفصل

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   به منظور تعیین تابلوی طبیعی برخی از پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی مایع مفصلی مفصل قلمی- بندانگشتی گوسفندان دنبه­دار ایرانی، نمونه­های مایع مفصلی 25 رأس گوسفند بالغ (3-4 ساله) دنبه­دار ایرانی سالم شامل 13 نمونه از گوسفندان نر و 12 نمونه از گوسفندان ماده مطالعه شدند. در تمامی نمونه­ها، مایع مفصلی به رنگ زرد بسیار روشن و عاری از ذرات بودند. چسبندگی و آزمون لخته موسین تمامی نمونه­ها طبیعی بود و در هیچ کدام لخته تشکیل نشده بود. در مایع مفصلی هر دو جنس نر و ماده گلبول قرمزی مشاهده نشد و تعداد گلبول­های سفید در مایع مفصلی جنس ماده به طور معنی­داری بیشتر از جنس نر بود (05/0 P< ). غلظت گلوکز و فعالیت آنزیم­های فسفاتاز قلیایی، آسپارتات آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز در دو جنس نر و ماده تفاوت آماری معنی­دار نداشت. تنها غلظتِ پروتئین­ تام در دو جنس نر و ماده اختلاف آماری معنی­دار داشت، به طوری که غلظت آن در جنس ماده به طور معنی­داری کمتر از جنس نر بود (05/0 P< ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cellular and biochemical parameters of synovial fluid of fetlock joint clinically normal Iranian fat-tailed sheep

چکیده [English]

  Abstract:   The purpose of this study was to determine the cellular and biochemical parameters of synovial fluid of fetlock joint in clinically normal Iranian fat-tailed sheep. The synovial fluid samples were collected from the fetlock joint of 25 adult (3-4 years old) fat-tailed sheep (13 male and 12 female). All of the samples were pale-yellow in color and free from any particulate.Viscosity and mucin clot test in all samples were normal. No red blood cells were seen in synovial fluids of the both gender. The white blood cells in synovial fluids of female sheep were significantly highyer than male sheep (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Synovial fluid
  • Fetlock joint
  • Cellular parameters
  • Biochemical parameters
  • Iranian fat-tailed sheep