ارزیابی نیاز به تجویز کلسیم در گاوهای مبتلا به بیماری های موضعی و سیستمیک

نویسنده

چکیده

  خلاصه: کلسیم، یکی از عناصر معدنی فراوان در بدن حیوانات می­باشد و نقشی حیاتی در بسیاری از فرایندها ایفا می­کند. از آنجایی که غلظت کلسیم سرم خون در حالت طبیعی در محدوده خاصی قرار دارد، بنابراین تغییرات آن می­تواند سبب بروز اختلالات مختلفی گردد. بیماری­هایی که باعث کاهش اشتها، و یا ناشی از کاهش اشتها هستند، می­توانند غلظت کلسیم سرم خون را کاهش دهند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی نیاز به تجویز کلسیم در گاوهای بیمار ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی انجام شده است. بدین منظور نمونه­های سرم خون از 80 رأس گاو بیمار ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی در طول یک سال جمع­آوری و میزان کلسیم سرم خون اندازه­گیری گردید. مقایسه میزان کلسیم سرم خون در بیماری­های مختلف در مطالعه حاضر، نشان­دهنده کاهش معنی­دار آن در بیماری­های سیستمیک و عدم کاهش معنی­دار آن در بیماری­های موضعی می­باشد. بر این اساس تجویز کلسیم در بیماری­های سیستمیک قابل توصیه بوده و در بیماری­های موضعی نیازی به تجویز آن نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of calcium administration demand in Cattle with local and systemic diseases

چکیده [English]

  Abstract   Calcium is one of abandoned minerals in animal body and plays a critical role in body processes. Since the serum calcium concentration in normal range value therefore its changes can lead to different abnormalities. Anorexia that was caused by diseases or diseases which made anorexia could decrease the serum calcium concentration. This study was conducted to evaluate the serum calcium concentration in referred cattle to veterinary hospital. Sera samples were collected from 80 referred patient cattle to veterinary hospital during one year. In cattle with different diseases, Serum calcium concentration decreased significantly in systemic diseases which were associated with anorexia. According to the results, calcium administration is necessary in systemic diseases but not in local diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: calcium
  • Cattle
  • administration